D n t hp ngh dng ng cp 5 sao Flamingo Cat Ba Resorts

10:55 19/05/2020

Theo k hoch, s kin Pre C Opening Khu t hp ngh dng ng cp 5 sao Flamingo Cat Ba Resorts c t chc ng dp k nim 65 nm Ngy gii phng Hi Phng. D n gm 3 ta thp vi kin trc rng xanh trn cao c o v ngon mc, hng trn tm nhn bao qut vnh Lan H - mt trong nhng vnh bin p nht th gii. y s l mt im nhn cc k n tng, t thm thm bc tranh du lch ca Ct B ni ring v thnh ph Hi Phng ni chung.

D án khách sn 5 sao trên qun o Cát Bà

Theo bà Hoàng Hng Luân, Phó Ch tch UBND huyn Cát Hi cho bit, d án Flamingo Cát Bà Beach Resort là t hp ngh dng tiêu chun quc t 5 sao u tiên ti Cát Bà c xây dng bi Công ty Tp oàn Flamingo Group, v trí c t ti Bãi tm Cát Cò 1 & Cát Cò 2 (th trn Cát Bà). D án có tng din tích là 77.843m2, vi thit k d án gm 3 tòa tháp: Forest on the Sea, Forest in the Sun, Forest on the Sand.

Toàn cnh d án khách sn 5 sao Flamingo Cat Ba Resorts
Toàn cnh Khu t hp ngh dng ng cp 5 sao Flamingo Cat Ba Resorts

c bit, Công ty Tp oàn Flamingo Group là nhà u t hàng u trong lnh vc bt ng sn ngh dng, du lch, dch v vi khát vng a thng hiu Vit ra th gii bng nhng sn phm theo tiêu chun quc t. Vi trit lý kinh doanh “tiên phong – tn ty – bn vng”, Flamingo Group luôn i u dn dt các xu hng, em n phong cách sng hoàn toàn mi: hin i, ng cp, sang trng gia thiên nhiên cùng s tri nghim c áo, hoàn ho cho khách hàng. Song hành cùng chin lc phát trin bn vng là trit lý bo tn môi trng sinh thái, Flamingo Group cao và bo tn nhng giá tr t nhiên, vn hóa truyn thng, nhng giá tr nhân vn em n cuc sng tt p, hnh phúc cho con ngi. Trong ó, phi k n là nhng d án ã c trin khai và gây c ting vang ln trong lnh vc du lch ngh dng nh: Flamingo i Li Resort, Flamingo Hi Tin Resort…

Các

Phó Ch tch UBND thành ph Hi Phòng Lê Khc Nam kim tra thc t ti d án T hp ngh dng cao cp Flamingo Cát Bà Beach Resort

Còn theo thng kê ca Hip hi Du lch Vit Nam, khách du lch n Cát Bà trong nm 2019 c t 2,8 triu lt khách - mt con s khá khiêm tn so vi tim nng du lch vn có. Mt phn là do Cát Bà s hu tng 242 khách sn, nhà ngh nhng ch có 28 c s lu trú trong s ó t tiêu chun hng sao, c bit cha có bt k d án nào t chun 5 sao. ây là hn ch ln nht khin vic thu hút và phc v khách du lch cao cp tr nên khó khn. S xut hin ca Flamingo Cat Ba Resorts ging nh mt cuc t phá, ánh thc tim nng trên qun o này. D án ôm trn hai bãi tm p nht Cát Bà – Cát Cò 1 & Cát Cò 2, c k vng s nâng tm ng cp du lch ngh dng Cát Bà, mang ti b mt mi cho vùng t o.

Nm trong vùng d tr sinh quyn th gii, ta lc trên din tích t hn 70 ha thuc khu vc bãi tm Cát Cò, Flamingo Cat Ba Resorts là công trình ngh dng hin i bc nht huyn o Cát Bà. ây là phiên bn y cm hng c tip ni t phong cách kin trúc rng xanh trên cao ca huyn thoi Forest In The Sky – Tòa nhà xanh nht hành tinh nhn vô s gii thng quc t danh giá, cá 3 tòa nhà ca d án ta nh khu rng xanh mát ón trn nng gió bin khi rng ln.

im n ánh thc cm xúc và mi giác quan

Khu t hp ngh dng ng cp 5 sao Flamingo Cat Ba Resorts ch cách Hà Ni 2 gi di chuyn, ta lc ti bãi bin p nht ông Nam Á theo bình chn ca Tp chí Thrillist. Ti ây, t nhng cn bit th trên cao xanh ngút ngàn vi lng da vách núi, mt hng thng ra bin c mênh mông, hng trn v p ca vnh Lan H, mi tri nghim ngh dng và cm xúc sng ca du khách s c nâng tm n vô hn.

Theo i in ch u t, khi c a vào vn hành chính thc, các dch v tin ích ng cp quc t ti Flamingo Cat Ba Resorts s kin to nên mt nh ngha gii trí mi: Gii trí khép kín 5 sao trên cao. ó là t hp Seva Spa & Beauty Destination chm sóc sc khe và sc p toàn din, t hp Onsen, GYM, Yoga hin i, m thc Á-Âu vi chui nhà hàng cao cp, trung tâm vui chi gii trí hin i gn 6.000m2 cung cp các dch v a dng nh Game Center, Night Club sôi ng…

Tòa Forest on the Sea thuc d án t hp ngh dng khách sn 5 sao Flamingo Cat Ba Resorts
Tòa Forest on the Sea thuc d án t hp ngh dng khách sn 5 sao Flamingo Cat Ba Resorts

Ngoài ra, du khách còn c tham gia CLB th thao di nc mo him, tri nghim ng do trên cao vi Cu Mây tuyt sc, b bi vô cc ni lin t tri, chui bar ng cp mang li giây phút thng hoa, nhng góc check-in hút tm mt ti cu kính trên cao…Tt c u th y khin Flamingo Cat Ba Resorts t tin em n cho du khách nhng tri nghim giá tr ca mt cuc sng hoàn m – mt cuc sng không ch y tin ích, sang trng gia thiên nhiên mà còn hnh phúc và tôn vinh các giá tr tinh thn, mt cuc sng mà Tp oàn Flamingo, thông qua d án ca mình ã tn tâm kin to bng tt c tình yêu và tâm huyt.

Không ch mang n cho Cát Bà mt din mo mi, Flamingo Cat Ba Resorts khi i vào khai thác còn mang trong mình s mnh kin to nên nhng giá tr ích thc ca cuc sng, tái nh ngha khái nim du lch ngh dng. ó cng là lý do giúp t hp Flamingo Cat Ba Resorts xut sc lp “hat-trick” n tng ti Gii thng Bt ng sn Châu Á Thái Bình Dng - International Property Awards (IPA) 2019 và sn sàng tr thành mt trong nhng trung tâm vui chi gii trí, ngh dng hàng u min Bc.

Bà Trn Th Thúy Nga, Trng Ban Truyn thông, Tp oàn Flamingo cho bit, s kin Pre – Openning t hp ngh dng ng cp c t chc úng dp k nim 65 nm Ngày gii phóng Hi Phòng không ch khng nh uy tín ca Flamingo mà còn gi gm ý ngha, kì vng v s phát trin ca du lch Cát Bà trong tng lai. c bit, do nh hng ca dch Covid-19 nên khi lng công vic cn hoàn thin trong thi gian ti là rt ln, hin n v ang tng cng nhân lc thi công, cng nh tích cc phi hp vi các s, ban ngành tháo g nhng khó khn vng mc, d kin s chính thc m ca, vn hành ón khách vào cui quý 2- 2020.

Trng Giang 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha