Du lch o Qung Ninh sn sng n h

17:07 12/05/2020

Qung Ninh, khng ch ni ting vi v p di sn vnh H Long, m ti ni y cn c nhng hn o hoang s vi nhng cn ct trng tri di hng cy s, rng xanh ngt bng xung bi bin du m. Sau mt thi gian tm dng hot ng phng, chng dch Covid-19, cng vi cc hot ng du lch, dch v trn a bn tnh, hot ng du lch sinh thi bin ti cc x o khi ng tr li cho n du khch n vi ma du lch h...

Khách du lch n tham quan, ngh dng tm bin ti bãi tm Minh Châu. nh: CTV

Tàu cng Cái Rng ón bn i thng ra o Quan Ln ni có bãi tm Minh Châu. Bãi tm Minh Châu, cách bãi tm Quan Ln 15km, thuc vnh Bái T Long. Ti Minh Châu, iu hp dn và n tng u tiên vi du khách là nhng con ng nh rp bóng cây và xuyên qua rng phi lao chn cát cao vút, gió bin vi vu, hoà vi ting sóng. Ngoài ra, khám phá và tm bin Minh Châu cng là mt tri nghim áng nh. t chân lên bãi cát trng và mn màng nh nhung, nc bin xanh ngt hòa cùng bu tri trong veo và nhng con sóng xô b. Bãi tm Minh Châu thoai thoi, nhng hàng da rp bóng...

Nhng ngày này, ti xã Minh Châu (huyn Vân n), song song vi thc hin quyt lit các gii pháp phòng, chng dch Covid-19, công tác chun b ón khách du lch ang c a phng tích cc trin khai. Theo Bí th ng y, Ch tch UBND xã Minh Châu Hoàng Chí Dng, sau khi hot ng du lch c tnh cho phép hot ng tr li, xã ã y mnh tuyên truyn n ngi dân, doanh nghip trên a bàn thc hin nghiêm ch o ca các cp, c bit là vic vn chuyn khách du lch i vi phng tin thy, b. Trong ó, các phng tin ch khách c yêu cu thc hin nghiêm vic ch không quá 50% s gh, tp trung ni ông ngi không quá 20 ngi, ch ng phun thuc kh trùng ni công cng... Nm nay, xã t mc tiêu ón trên 80.000 lt du khách, tng khong 7% so vi nm 2019.

Trên a bàn xã Minh Châu hin có 38 c s lu trú du lch vi 625 phòng ngh, trong ó có 2 khách sn tiêu chun 2 sao, 1 khách sn tiêu chun 1 sao, tng 30% so vi nm 2019. m bo phc v tt nht, an toàn nht cho du khách, trong thi gian tm dng kinh doanh phòng, chng dch Covid-19, các c s ã ch ng rà soát, b sung, nâng cp c s vt cht, cht lng dch v. n thi im hin ti, hu ht các c s lu trú trên a bàn xã ã sn sàng cho vic ón khách du lch.

Anh Phm Vn Tun, ch khách sn Le Pont (xã Minh Châu) cho bit, sn sàng các iu kin tt nht phc v du khách, khách sn ã u t sa cha, nâng s lng 40 phòng tiêu chun 3 sao, áp ng nhu cu cho khong 200 khách trong phòng n lnh. Khách sn còn t chc gala diner ngoài tri t 400-600 khách vi i ng chuyên nghip t Hà Ni. Du khách s có nhng tri nghim rt áng nh ti Minh Châu mùa du lch nm nay.

Xe ón khách du lch i tham quan trên o

Trong khi các c s lu trú du lch hin ang tip tc ci to, nâng cp nâng cao cht lng dch v, v phía huyn Vân n ang tp trung mi gi các nhà u t ln phát trin các sn phm du lch ngh dng bin ng cp. Mi ây nht, D án Khu du lch sinh thái cao cp Vân Hi ã c Công ty CP Viglacera Vân Hi u t ti ây. ây là d án resort ngh dng cao cp u tiên trên o Quan Ln (huyn Vân n), tng din tích 75ha, chia làm 2 giai on. Giai on 1, tng mc u t hn 740 t ng, bao gm các hng mc chính là 1 khách sn 5 sao, 37 bit th hng bin và 1 nhà hàng bin ng cp quc t.

Ông Lý Vn Ngc, Giám c Xí nghip Du lch sinh thái Vân Hi Viglacera (Công ty CP Viglacera Vân Hi) cho bit, n thi im hin ti, khu villa bin ã xong 80% phn thô, cu cng hoàn thin 90%. Trong tháng 5-2020, n v s khi công xung móng xây dng khu khách sn. Sau thi gian b nh hng do dch Covid-19, n v quyt tâm trong tháng 9-2020 s vn hành th khu villa, bc u phc v nhu cu vui chi gii trí ca du khách. D kin, cui tháng 4-2021, Khu du lch sinh thái cao cp Vân Hi s hoàn thin và a vào hot ng.

Sau khi c phép ón khách tr li, lng du khách n vi các xã o ca huyn Vân n tng tng ngày. n ht ngày 4-5 ã có gn 500 lt du khách n tham quan, ngh dng ti các xã Minh Châu, Quan Ln, Ngc Vng. Thi im này, huyn Cô Tô ã trin khai ng b các gii pháp ón khách du lch.

Theo Trng Phòng Vn hóa - Thông tin huyn Cô Tô ng Vn i, trên a bàn huyn có trên 200 c s lu trú du lch. Sau thi gian tm óng ca do nh hng ca dch Covid-19, các c s ang ch ng sa cha, nâng cp ón khách. Chun b ón lng du khách s tng cao trong thi gian ti, Cô Tô ã xây dng k hoch ón khách theo úng nhng quy nh, va thu hút c khách n, va m bo an toàn phòng, chng dch. Huyn tng cng tuyên truyn, kim tra các bin pháp phòng dch, m bo dch v, an toàn thc phm, an ninh trt t… ti các c s lu trú du lch.

Nâng cp dch v du lch du khách có th tri nghim du lch trên nhng hòn o hoang s này, b qua chn ô th n ã, tp np, du lch sinh thái bin ca Qung Ninh tip tc là im n hp dn du khách trong mùa du lch hè nm nay.

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha