Du lch Hi Phng trong bo dch Covid-19: N lc bin thch thc thnh c hi

15:56 19/03/2020

Trc nhng kh khn do dch Covid-19 gy ra, cc kch bn ng ph c ngnh Du lch thnh ph xy dng, trin khai vi cc gii php, c ch chnh sch h tr nhm bin thch thc thnh c hi...

Du lch Hi Phòng gp nhiu thách thc khi lng khách tip tc gim trong mùa dch Covid-19

Theo ông V Huy Thng-Phó Giám c S Du lch Hi Phòng, mc tiêu nm 2020, ngành du lch Hi Phòng ón và phc v trên 10 triu lt khách. Tuy nhiên, t u nm n nay, do tác ng ca dch Covid-19, lng khách du lch n vi thành ph ch t hn 1 triu lt, gim 0,2% so vi cùng k nm 2019. c bit, trong tháng 2, lng khách ch t 469.430 lt, gim 9,42%. Nht là lng khách quc t gim sâu, khong gn 16%. D kin, trong tháng 3 khách du lch tip tc gim.

H qu dn n các hot ng kinh doanh du lch b nh hng nng n. T các công ty l hành, c s lu trú n các nhà hàng n ung, các im vui chi u vng khách, doanh thu st gim. i din ca Công ty Vietravel Hi Phòng cho bit: Dch Covid-19 bùng phát ã tác ng ln n ngành du lch trong nc. i vi Vietravel, ngoài vic doanh thu b gim mnh, s chu thêm chi phí visa, thanh toán cho các i tác hàng không, khách sn, nhà hàng, xe vn chuyn… T ngày 23-1, công ty ã phi hy toàn b tour n Trung Quc và ngc li. Du khách nu chn n các im cha b nh hng ca dch bnh hoc s c hoàn tin 100% giá tr ca tour. Hin công ty ã hy khong 60 oàn khách Trung Quc sang Vit Nam vi khong 1.000 ngi.

c bit n thi im này, ngành Du lch ã xây dng 3 kch bn i phó din bin dch, mi thi im s có k hoch riêng n nh th trng. tháo g cho ngành, B Vn hóa-Th thao và Du lch ã xut Th tng Chính ph ch o các b, ngành, a phng, trong ó có Hi Phòng - mt trong nhng th trng du lch trng im ca min Bc ban hành chính sách h tr kp thi du lch sm phc hi. Trong ó min thu giá tr gia tng (VAT) cho các các doanh nghip du lch trong 3 quý u nm 2020; gim 50% thu VAT vào quý 4 nm 2020 và quý 1 nm 2021; Cho phép doanh nghip du lch chm np thu VAT, thu thu nhp doanh nghip, bo him xã hi nm 2019, nm 2020 và n ht tháng 6 nm 2021. Bên cnh ó, thành ph gim thu s dng t và tin thuê t cho các khách sn, khu ngh dng, khu du lch, khu vui chi gii trí trong nm 2020; Gim giá in ca các c s kinh doanh dch v lu trú du lch bng vi mc giá in áp dng cho các c s sn xut kinh doanh khác, ng thi trin khai gói h tr tín dng cho các doanh nghip u t kinh doanh dch v du lch gm: gim sut vay, chm tr lãi, có các khon vay u ãi mi… thu hút du khách, thành ph min phí cp th thc nhp cnh cho khách du lch quc t n Vit Nam t 1-4 n ht ngày 30-4, m rng danh mc các nc, các vùng lãnh th có tim nng gi khách du lch n Vit Nam c xét cp th thc in t…

áng nói, cng trong kch bn h tr tháo g khó khn cho các doanh nghip du lch, S Du lch Hi Phòng ã báo cáo Th tng Chính ph ch o các hãng hàng không h tr các n v l hành trong vic hoàn tin hy vé máy bay do b hy nhiu tour ni a, Trung Quc, ài Loan, Singapore, Malaysia… Các ngân hàng giãn n, gim tin vay cho các doanh nghip hot ng trong lnh vc nhà hàng, khách sn, l hành, vn ti du lch, khu du lch, vui chi gii trí.

Thi gian ti, s còn vô vàn khó khn, bi th ngoài các chính sách h tr thì nhim v trc mt ca ngành Du lch thành ph là tìm gii pháp kích cu khc phc à suy gim này. Hi Phòng ang tng gi, tng ngày n lc t chc phòng, chng dch hiu qu. i vi ngành Du lch, công tác phòng, chng dch ang là nhim v c t lên hàng u khi tt c c s lu trú, nhà hàng, im n c yêu cu thng xuyên phun kh khun, dn v sinh sch s, bo m các quy nh, các tiêu chí “du lch an toàn” trong mùa dch.

Cng theo ông V Huy Thng, trong bi cnh hin nay, S Du lch ang vn ng các doanh nghip liên kt, gim các loi phí, giá, to các chng trình, tour du lch hp dn, cht lng cao, giá c hp lý thuyt phc khách hàng. Cùng vi ó, S tip tc trin khai k hoch xúc tin, qung bá du lch Hi Phòng ti các Hi ch du lch trng im ti Hà Ni, H Chí minh; tham gia trng bày gian hàng gii thiu sn phm du lch ti các trin lãm các tnh, thành khác. Khi công b ht dch, ng thi S xây dng chng trình truyn thông, qung bá du lch trên các phng tin thông tin i chúng, phi hp vi S Thông tin và Truyn thông t chc cuc thi cm nhn v Hi Phòng trên mng xã hi. S cng quan tâm n vic cng c c s vt cht, ngun nhân lc, ào to, ào to li i vi cp qun lý, lao ng trc tip khi ht dch, du lch Hi Phòng có h thng c s vt cht, ngun nhân lc tt áp ng ngay mi nhu cu ca khách hàng…

Có th thy, trc thách thc ca dch Covid-19, ngành Du lch Vit Nam nói chung và du lch Hi Phòng nói riêng ang n lc ht mình vi các gii pháp, “kch bn” ng phó, c bit coi ây là thi c ngành tái c cu, thúc y phát trin th trng tim nng. Các n v, doanh nghip cng có dp nhìn li mình hng ti ci thin cht lng dch v, sn phm du lch; tng cng công tác liên kt; t chc qung bá du lch mt cách bài bn và qua ó nhn mnh: Vit Nam, Hi Phòng là im n an toàn, thân thin vi du khách trong và ngoài nc.

 Xuân H

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha