Dng 24 ph, ch khch ngang sng gia Hi Phng v cc tnh ln cn

18:32 01/04/2020

Theo Thanh tra giao thng - S Giao thng vn ti Hi Phng, thc hin nghim Ch th s 16/CT-TTg ngy 31/3/2020 ca Th tng Chnh ph v thc hin cc bin php cp bch phng, chng dch COVID-19. S Giao thng vn ti Hi Phng bn bc, thng nht vi S GTVT cc tnh: Qung Ninh, Hi Dng, Thi Bnh v c vn bn s 794/SGTVT-HTGT&ATGT v tm dng hot ng cc bn ph, bn khch ngang sng trn a bn thnh ph Hi Phng sang cc tnh ln cn v ngc li, k t 0h ngy 1-4-2020 n ht ngy 15-4-2020.

Trong ó, có 20 bn ò ngang sông và 4 bn phà tm dng hot ng. Các bn phà buc phi dng hot ng phòng chng dch bnh Covid-19 gm: phà Li Xuân (huyn Thy Nguyên); phà Quang Thanh (thuc xã Quang Hng huyn An Lão) do Công ty CP ng b Hi Phòng qun lý; phà Rng (thuc xã Tam Hng, huyn Thy Nguyên) do Cty CP cu phà Qung Ninh qun lý và phà Gia Lun (thuc xã Gia Lun, huyn Cát Hi) do Công ty TNHH Âu Lc, tnh Qung Ninh qun lý.

Các bn phà, bn khách ngang sông không din tm dng hot ng (chy ni b thành ph Hi Phòng) tip tc hot ng nhng phi gim 50% công sut hot ng, bo m hành khách trên phng tin phi cách nhau m bo khong cách c ly an toàn và eo khu trang theo quy nh.

Các bn phà ch c hot ng trong các tình hung khn cp theo ch o ca UBND thành ph, S Giao thông vn ti và các c quan có thm quyn. UBND qun, huyn ch o các n v chc nng chính quyn a phng kim tra, giám sát hot ng ca các bn phà, bn khách ngang sông. Thanh tra S, Cng v ng thy ni a kim tra, x lý các trng hp c tình vi phm theo quy nh.

n nay, 100% các ch ò, c quan qun lý bn phà ã thc hin nghiêm các ni dung này nhm góp phn kim soát dch bnh Covid-19 trên a bàn thành ph.

oàn Lanh

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha