ng ph Hi Phng rp tri sc mng ngy thng nht t nc

12:17 30/04/2020

Trong khng kh tng bng cho mng K nim 45 nm Ngy Gii phng min Nam thng nht t nc (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 nm Ngy Quc t lao ng; 66 nm Chin thng in Bin Ph v 130 nm Ngy sinh Ch tch H Ch Minh, trn khp cc no ng, ng ph Hi Phng u u cng trn ngp sc ca Quc k, pa - n, khu hiu...
E
Nhà hát ln thành ph trang hoàng rc r c hoa vi dòng ch c ln "Tinh thn ngày chin thng 30-4 và Ngày quc t lao ng 1/5 bt dit" (nh NH)

Vào thi im Hi Phòng cùng c nc va vt qua giai on khó khn nht v phòng, chng dch bnh Covid 19, nhng hình nh này khin Hi Phòng tr nên thân thng, gn gi hn trong mt ngi dân.

Ti khu vc phía ngoài Trung tâm trin lãm và m thut thành ph nhiu tm nh c ln c trng bày thu hút ngi dân n tham quan.

Hòa trong không khí c nc s chào mng Ngày Gii phóng min Nam và Quc t lao ng, ti nhiu tuyn ng Hi Phòng ã ngp c hoa cho ngày l ln ca non sông t nc.

ng Trn Ph rc r c sao vàng và c t quc chào mng các ngày l ln ca t nc và thành ph

Dp l này, ngi lao ng c ngh trn vn 4 ngày trong bi cnh c nc va ni lng lnh giãn cách xã hi vì dch Covid-19.

Nhiu ngi dân di chuyn trên các tuyn ph không khi cm nhn c khí th hào hùng ca non sông, t nc cách ây 45 nm.

ng inh Tiên Hoàng, qun Hng Bàng nh p hn trong nhng ngày l (nh NH)

Phía bên ngoài Bo tàng thành ph trng bày nhiu bc nh c ln tái hin trn chin thng in Biên Ph thu hút ngi dân n tham quan.

Ngi dân n xem nh ti khu vc Bo tàng thành ph

Các tuyn ng nh: Trn Phú, in Biên Ph, Mê Linh, inh Tiên Hoàng, Quang Trung, à Nng... rc bi nhng pano treo hai bên ng.

Ngi dân thành ph  Hi Phòng hân hoan ón mng k ngh l trong thi tit nng nh. (nh NH)
Ph Quang Trung rc r c sao vàng
Thái Bình
T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha