Duy tr足 n nh TTATGT trong 3 ng角y Tt

08:43 29/01/2020

Theo Ph辰ng PC08 每 Cng an th角nh ph, trong 3 ng角y Tt Nguy那n 芍n Canh T 2020 (t ng角y 24-1 n ng角y 26-1), t足nh h足nh TTATGT tr那n a b角n c gi vng n nh.
Nhng ngày giáp Tt, mt giao thông trên các tuyn ông hn

C th, nhng ngày giáp Tt, thi tit khô ráo, nng m thun li cho hot ng giao thông nên nhân dân i mua sm ông trên các tuyn ng, mt phng tin tham gia giao thông tng cao gây áp lc lên các tuyn ni thành, c bit là các nút giao thông trng im, tim n nguy c ùn tc giao thông; ã xy ra ùn ti mt s im khu vc Trung tâm thành ph. Hoc, êm giao tha, thành ph t chc biu din vn ngh ti qung trng Nhà hát ln, Cung vn hóa hu ngh Vit Tip và các khu vc bn pháo hoa tm cao s thu hút ông ngi i chi Tt, ón xuân.  Tuy nhiên, ngày Mùng mt Tt tri ma to, ngi dân ít i li, ch yu tp trung các im vn hóa, tín ngng.

Lc lng CSGT tun tra kim soát v êm

Phòng PC08 ã ch ng trong vic xây dng và trin khai các phng án, k hoch cht im, iu tit, hng dn m bo TTATGT phòng nga ùn tc phc v các hot ng, s kin dp Tt nguyên án Canh Tý 2020.

C th, n v trin khai phòng nga, kp thi gii ta ùn tc giao thông dp trc, trong và sau Tt, L hi xuân 2020. Theo ó, n v  b trí liên tc 139 CBCS làm nhim v cht trc ti 65 v trí, trng im và 11 t tun tra c ng trên các tuyn giao thông trng im trên a bàn thành ph, không xy ra ùn tc, tai nn giao thông.

Trong ó, êm 30 Tt, thi im trc giao tha, thc hin ch o ca Giám c Công an thành ph, n v tp trung 100% quân s b trí ti 92 nút giao thông trng im và 9 t tun tra lu ng trên a bàn thành ph, bo m trt t an toàn giao thông, chng ùn tc giao thông phc v nhân dân i li, vui xuân an toàn, thông sut.

n v a t chc lc lng, phng tin báo ng phc v 10 oàn ca các ng chí lãnh o thành ph i kim tra, chúc Tt trong êm 30 Têt. Các i, Trm thuôc Phong PC08 a chu ông phi hp trong vi Công an các n v, a phng thc hin công tac bo m TTATGT phc v các hot ng chào mng nm mi trong êm 30 Tt các qun, huyn, sau giao tha b trí lc lng tip tc iu tit, hng dn duy trì n nh tình hình TTATGT; phòng nga ùn tc, tai nn giao thông, ua xe trái phép trên tuyn, a bàn c phân công ph trách.

CSGT phi hp vi Công an a phng thc hin nhim v bo m TTATGT

T ngày 25-1 (Mùng 1 Tt), n v ã trin khai lc lng TTKS c ng gii quyt ùn tc giao thông trên tuyn a bàn ph trách; tng cng cht im iu tit, hng dn ti các nút giao thông, tuyn, a bàn trng im ca thành ph, tp trung các khu vc t chc l hi, các ình, chùa…

n v ã duy trì 17 t TTKS c ng gii quyt ùn tc giao thông trên tuyn a bàn ph trách; tng cng cht im iu tit, hng dn ti các nút giao thông, tuyn, a bàn trng im ca thành ph, tp trung các khu vc t chc l hi: các ình, chùa, khu vui chi gii trí ngoài tri…

Trong 3 ngày Tt, các n v trc thuc Công an thành ph và công an các a phng ã quán trit, trin khai thc hin có hiu qu các vn bn ch o ca Phòng PC08, Giám c CATP Hi Phòng, C08, B Công an trong tun tra kim soát, x lý vi phm, bo m TTATGT, trng tâm là: Kê hoach TTKS, x lý vi phm TTATGT nm 2020; 3 k hoch cao iêm gm: cao im bo m trt t, an toàn giao thông – trt t xã hi dp Tt Dng lch, Tt Nguyên án Canh Tý và các L hi u xuân 2020; cao iêm tân công, trân ap tôi pham, bo m an ninh, trt t dp Tt Nguyên án Canh Tý 2020; cao im vn ng, thu hi v khí, vt liu n, công c h tr, thc hin Ngh nh s 36/2009/N-CP v qun lý, s dng pháo, Quyt nh s 95/2009/Q-TTg ngày 17/7/2009 v cm sn xut, nhp khu, tàng tr, vn chuyn, buôn bán, t và th “èn tri”.

CSGT kim tra vi phm nng cn

 Vi vai trò là lc lng nòng ct, Phòng PC08 ã tp trung lc lng m bo TTATGT trên các tuyn, nht là khu vc ni thành; b trí lc lng iu phi hng dn giao thông ti các nút giao thông có èn tín hiu, các nút giao thông phc tp, khu vc ch hoa xuân..., không xy ra ùn tc giao thông, phc v nhân dân i li vui chi Tt; ch o các i, Trm tng cng lc lng TTKS, x lý vi phm trên các tuyn ni thành, QL5, QL10…

Trong nhng ngày Tt, n v tp trung kim tra, x lý tp trung vào mt s li ch yu là nguyên nhân trc tip gây ra tai nn giao thông nh: vi phm nng cn; không i m bo him; ch quá s ngi quy nh; ch hàng cng knh; vào ng cm; dng sai quy nh. Riêng chuyên kim soát xe ô tô ch khách vi phm, Phòng PC08 ã kim tra, x lý 3 trng hp không óng ca khi xe ang chy; 1 trng hp ch quá s ngi quy nh.

Tuy nhiên trong 3 ngày Tt, trên a bàn thành ph cng ã xy ra 1 v TNGT liên quan n xe ô tô ch khách làm 1 ngi cht. C th, 9h20' ngày 24-1, trên ng Nguyn Tri Phng (on nút giao Nguyn Tri Phng - Lê i Hành) thuc a bàn phng Minh Khai, qun Hng Bàng, Nguyn Vn Thành, sinh 1969; trú ti 164 ình ông, qun Lê Chân iu khin xe ô tô khách BKS: 15B-040.88 theo hng t Cu Lc Long n cng cng 5 ã va chm vi xe gn máy 15AE-088.71 do ch àm Th T., sinh 2000; phía sau ch em trai, cùng trú ti xóm Hu, Lâm ng, Thy Nguyên, Hi Phòng i cùng chiu. Hu qu, ch Uyên t vong.

oàn Lanh

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha