Gn 3.000 t ng cho vay sn xut - kinh doanh hng xut khu

15:35 11/02/2020

Tnh n ht ngy 31-1, d n cho vay nng nghip, nng thn t 16.990 t ng, tng 13,06% so vi cng k nm 2019.

Cho vay phc v sn xut - kinh doanh ca doanh nghip nh và va t 40.158 t ng, tng 5,42%. Cho vay thc hin phng án, d án sn xut - kinh doanh hàng xut khu 2.975 t ng, tng 9,45%. Cho vay phát trin ngành công nghip h tr d n t 950 t ng. Cho vay doanh nghip ng dng công ngh cao t 485 t ng. Cho vay h tr nhà theo Ngh quyt s 02/NQ-CP ca Chính ph, d n c t 22,1 t ng.

Cng tính n ht tháng 1, trin khai chng trình cho vay thí im phc v phát trin nông nghip theo Ngh quyt 14/NQ-CP ca Chính ph, tng d n t 66,65 t ng. Trong ó d n cho vay nông nghip ng dng công ngh cao t 2,36 t ng.

BH

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha