Gim 50% l ph trc b cho t lp rp trong nc

11:53 20/05/2020

Vn phng Chnh ph va ra Thng bo kt lun ca Th tng Chnh ph Nguyn Xun Phc ti cuc hp ca Thng trc Chnh ph v d tho Ngh Quyt ca Chnh ph v cc nhim v, gii php tip tc tho g kh khn cho sn xut kinh doanh, thc y gii ngn vn u t cng v bo m trt t an ton x hi, trong bi cnh i dch COVID-19.

Theo ó, Th tng yêu cu B K hoch và u t ch trì làm vic, thng nht vi các b, c quan nh Công Thng, Tài chính, T pháp, Ngân hàng Nhà nc và các c quan liên quan tip thu y các ý kin ti cuc hp và rà soát, hoàn thin d tho Ngh quyt, trong ó lu ý v thm quyn, n gin hóa quy trình, th tc, có ch tài x lý vi phm, hiu lc, hiu qu trong t chc thc hin và th hin rõ mt s ni dung sau:

Gim 50% l phí trc b khi ng ký ô tô sn xut hoc lp ráp trong nc ti ht nm 2020 nhm kích thích tiêu dùng trong nc.

Rà soát các ni dung tháo g khó khn cho sn xut kinh doanh ã c các c quan chc nng thng nht, bo m úng quy nh, thm quyn và hài hòa vi kh nng cân i ca NSNN.

Xem xét trình y ban Thng v Quc hi gim 30% thu bo v môi trng i vi nhiên liu bay, thi gian gim n ht quý IV nm 2020.

Cho phép các khon óng góp, ng h trong các hot ng chng dch COVID-19 c hch toán vào chi phí hp lý c khu tr khi tính thu thu nhp doanh nghip. Xem xét, iu chnh phù hp t l trích lp d phòng ri ro ca các ngân hàng thng mi to iu kin và khuyn khích ngân hàng thng mi tip tc gim mt bng lãi sut cho vay. Cha xem xét vic gia hn thi hn np thu thu nhp cá nhân.

Xây dng án v các gii pháp phát trin công nghip h tr, ón u và tn dng c hi t làn song dch chuyn u t sau i dch COVID-19, phát trin h sinh thái i vi ngành sn xut ô tô. ây là vic làm cp bách trong giai on này. Giao B K hoch và u t xây dng ngay án, báo cáo Th tng Chính ph; các B Công Thng, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Thông tin và Truyn thông, Khoa hc và Công ngh, các b, c quan liên quan và các tnh, thành ph phi ch ng có bin pháp ón các dòng u t mi vào Vit Nam.

Kêu gi cng ng doanh nghip, nhân dân c nc, các hip hi doanh nghip, ngành ngh, ngành hàng nêu cao tinh thn dân tc, phát huy tính ch ng, sáng to, t lc, t cng, i mi mô hình sn xut kinh doanh, c cu li doanh nghip, nâng cao nng lc qun tr, ngun nhân lc , áp dng tin b khoa hc công ngh, bin thách thc thành c hi, to chun gia tr mi, quan tâm n phc v nhu cu trong nc, m rng th trng, to à phát trin bn vng, bt phá.

(theo Báo in t Chính ph)

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha