Gim c S GD-T vit tm th mong gio vin, hc sinh v gia nh tch cc phng chng Covid-19

21:38 23/03/2020

Gim c S GD-T, NGT, PGS.TS L Quc Tin vit tm th gi cn b, gio vin, nhn vin, ton th cc bc ph huynh v cc em hc sinh, sinh vin thnh ph v y mnh cc bin php phng chng dch bnh Covid-19, cng nh duy tr vic hc tp t xa qua truyn hnh v mng x hi ch ngy quay tr li trng hc khi dch bnh c kim sot. Trong th, Gim c S GD-T vit:

"Kính gi các ng chí cán b, giáo viên, nhân viên, toàn th các bc ph huynh và các em hc sinh, sinh viên!

Giám c S GD-T hoan nghênh cán b, giáo viên, nhân viên, toàn th các bc ph huynh và các em hc sinh, sinh viên ã n lc c gng trong vic phòng chng dch bnh Covid-19 trong sut thi gian qua, nh: làm tt công tác kh khun, v sinh trng hc; các bc ph huynh ã phi hp vi nhà trng, các thy giáo, cô giáo v vic qun lý hc sinh trong thi gian ngh hc; các trng ã t chc tt vic ôn tp kin thc bng hình thc hc trc tuyn trên truyn hình và nhiu hình thc khác.

Tuy nhiên, trc tình hình din bin rt phc tp, khó lng ca i dch Covid-19, thc hin ch o ca Thành y, Hi ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph, Giám c S GD-T ngh các c s giáo dc, các ng chí cán b, giáo viên, nhân viên và các em hc sinh, sinh viên thc hin nghiêm các quy nh v phòng chng dch bnh; hn ch thp nht vic di chuyn trong thành ph và trên c nc, ch di chuyn khi tht cn thit và phi báo cáo vi chính quyn, c s y t a phng; phi ch ng và có bin pháp phòng chng dch bnh khi tip xúc vi bn bè, ng nghip, ngi thân các tnh, thành ph có dch bnh khi tr v Hi Phòng; không tham gia t tp các ni ông ngi, không liên hoan n ung các nhà hàng, quán gii khát, hn ch ti a vic tham d ti các ám hiu h; tng cng dinh dng luyn tp th dc - th thao nâng cao sc khe vi tinh thn “Mi cán b, nhà giáo, bc ph huynh, hc sinh, sinh viên là mt chin s kiên cng trên mt trn phòng chng dch bnh Covid-19”, bit t bo v mình và bo v cng ng. Mi hc sinh, sinh viên, ngoài vic bn thân thc hin phòng chng dch, phi là mt tuyên truyn viên v công tác phòng chng dch bnh Covid-19 vi mc tiêu “Mình vì mi ngi, mi ngi vì mình”, chung sc chung lòng ngn chn i dch.

Giám c S GD-T xin trân trng cm n các bc ph huynh, trong thi gian va qua, ã luôn quan tâm ng hành chung tay góp sc cùng vi ngành GD-T. Trong i dch bùng phát, nguy c lây nhim rt cao, các bc ph huynh tip tc phi hp vi các nhà trng, các thy giáo, cô giáo trong vic qun lý chm sóc vi các em hc sinh, góp phn y lùi dch bnh trên a bàn thành ph và c nc, em li hnh phúc cho gia ình và cng ng

Tôi khn thit kêu gi các ng chí lãnh o các c s giáo dc, các ng chí cán b, giáo viên, nhân viên, toàn th các bc ph huynh và các em hc sinh, sinh viên trong toàn ngành phn u vì mc tiêu không hc sinh, sinh viên, thy giáo, cô giáo gia ình nào b nhim bnh góp phn vào chin thng i dch theo úng ch o ca thành ph.

Trân trng cm n!"

HI HU

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha