Phng a Phc (qun Dng Kinh): Hi sinh nhng mnh i lm li

09:51 14/02/2020

Vi 13 t dn ph v hn 11.000 nhn khu, phng a Phc, qun Dng Kinh t nhiu nm c xc nh l mt trong nhng trng im v ANTT ca qun. ng ni, trn ton a bn hin c ti gn 50 ngi chp hnh xong n pht t tr v a phng sinh sng. Trong s ny, nhiu ngi khng c cng n vic lm, kh nng ti phm ti l rt cao. l cha k, t lu nay, cng tc ti ho nhp cng ng i vi h c xem l qu trnh rt kh khn khng ch vi b my qun l nh nc c s m cn v cng phc tp ngay ti gia nh ca cc i tng iu cng cho thy, ngi chp hnh xong n pht t ch c th sang trang mi cuc i khi cng ng xo b nh kin, k th, to iu kin h c c hi n nh cuc sng, khng quay tr li ng c.

 

 Có vic làm n nh s giúp ngi có quá kh lm li không quay li "ng c"-nh minh ho

Nhn thc rõ ý ngha nhân vn sâu sc và giá tr thc tin trong phòng nga ti phm t công tác này, t tháng 4-2018, mô hình “Giúp ngi chp hành xong án pht tù tái hoà nhp cng ng” ti phng a Phúc ã c ra mt. Ban ch o mô hình, trong ó lc lng Công an phng là nòng ct ã tích cc tham mu cho ng u, UBND phng ch o các ban, ngành, oàn th phi hp cht ch trong tuyên truyn, giúp , ng viên, to vic làm, h tr vn vay sn xut, kinh doanh cho nhng ngi trong din ti a phng.

Theo ó, Công an phng quan tâm, giúp các i tng trên hoàn thành nhanh các th tc pháp lý nh hng dn ng ký h khu, tm trú; cp i cn cc công dân, xác nhn ngh xoá án tích, phiu lý lch t pháp bo m quyn và ngha v c bn ca công dân… ngi chp hành xong án pht tù sm n nh t tng, thun li khi tìm kim vic làm. Cùng vi ó, Hi Liên hip ph n phng phi hp vi lc lng Công an thc hin chng trình “3 kèm 1” phân công ph n ti t dân ph, CSKV và i din gia ình duy trì gp g, nm bt tâm t, nguyn vng kp thi ng viên, tr giúp các trng hp trên, x lý nhng khó khn phát sinh trong cuc sng thng ngày.

 Khen thng các tp th, cá nhân có thành tích trong thc hin mô hình

áng ghi nhn, oàn Thanh niên, Hi Cu chin binh ca phng luôn ng hành cùng ngi chp hành xong án pht tù làm vic vi các c quan chc nng gii quyt các th tc hành chính hoc tham gia các hot ng sinh hot cng ng ti a phng nh vn ngh, th dc th thao… cng nh qun lý, giám sát, thng thn ánh giá, nhn xét nh k h khc phc, sa cha, nhanh chóng tái hoà nhp.

Qua báo cáo ca a phng, trong hai nm 2018-2019, Công an phng tip nhn 14 ngi trong din cn giúp . Cho ti nay, 5 ngi ã có vic làm n nh, 3 ngi ang ch vic, 1 ngi c h tr vay vn vi s tin hn 20 triu ng kinh doanh, 3 ngi phát trin sn xut, làm kinh t ti nhà.

in hình là anh Hoàng Vn Thin, sinh nm 1988, t dân ph ông Lãm ã góp vn vi bn m nhà hàng kinh doanh dch v n ung ti khu vc cu en, th trn Núi i, huyn Kin Thu. Tip n là ch Nguyn Th N, anh Phm Quang Thiêm cùng t dân ph Phúc Hi 2 ã c gii thiu vào làm vic ti c s sn xut giày Thng Uy. Riêng ch Phm Th Tú Anh, trong thi gian ch thi hành án pht tù thì c to iu kin hc ngh và làm trong c s may Phúc Ân.

Vi trng hp anh Phm Quang Thiêm, không ch n nh công vic, thu nhp, anh còn tích cc cung cp cho lc lng công an nhiu thông tin có giá tr phc v công tác u tranh phòng chng ti phm, góp phn gi vng ANTT ti a phng.

i din các t chc, oàn th ký kt trin khai mô hình m bo ANTT trên a bàn phng

Ch trong thi gian ngn c trin khai, song có th thy mô hình “Giúp ngi chp hành xong án pht tù tái hoà nhp cng ng” ca phng a Phúc, qun Dng Kinh bc u t kt qu ht sc tích cc. Không nhng phát huy tác dng trong phòng nga ti phm, mô hình còn d b nhng rào cn, nh kin, tng bc hi sinh nhng phn i mt thi lm li.

 Kim Oanh

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha