Hi Phng chn Covid-19 t 6 cht ti cc ca ng thnh ph

09:04 24/03/2020

Bt u t ngy 25/3, thnh ph Hi Phng s b tr 6 cht kim tra, gim st phng chng dch Covid-19 ti cc ca ng ra vo thnh ph bng ng b.

Trc din bin phc tp ca dch bnh Covid-19, thành ph Hi Phòng tip tc tng cng kim dch, nhm ngn chn s lây lan ca dch Covid-19 vào Hi Phòng bng nhiu bin pháp nh giám sát nhng ngi t các tnh, thành ph ã có ca dng tính vi Covid-19 n Hi Phòng, lp cht kim tra, giám sát phòng chng dch Covid-19 ti các ca ngõ ra vào thành ph…

Theo quyt nh s 833/Q-UBND ngày 23/3 ca thành ph Hi Phòng, hin nay ti mt s tnh, thành trong c nc ã ghi nhn nhng ca dng tính vi Covid-19, nhm hn ch nguy c xâm nhp dch ti a phng, Hi Phòng trin khai 6 cht kim soát y t vi mi trng hp ra vào thành ph.

C th, cht s 1 t ti Trm thu phí Quc l 5 (huyn An Dng); Cht s 2 t ti phía sau Trm thu phí ng cao tc Hà Ni – Hi Phòng, nhánh xung Quc l 10 (huyn An Lão); Cht s 3 t ti phía sau Trm thu phí ng cao tc Hà Ni – Hi Phòng nhánh xung ng 353 (qun Dng Kinh); Cht s 4 nm phía sau trm thu phí ng cao tc Hà Ni – Hi Phòng nhánh xung ng 356 (qun Hi An); Cht s 5 nm v trí chân cu Nghìn – Quc l 10 (huyn Vnh Bo) và cht s 6 ti v trí chân cu á Bc – Quc l 10 (huyn Thy Nguyên).

Trm thu phí trên quc l 5 (Hi Phòng – Hà Ni)

Theo k hoch xây dng, 6 cht trên có nhim v kim soát y t i vi ngi vào thành ph tp trung bng các phng tin vn ti hành khách. Công vic thc hin gm o nhit , xác nh ngi nghi nhim bnh và t chc giám nh y t; xác nh lch trình, khai báo y t i vi ngi nc ngoài và ngi Vit Nam mi t nc ngoài v Vit Nam. Kim tra công tác phòng, chng dch Covid-19 trên các phng tin vn ti công cng vào thành ph, m bo tt c các hành khách eo khu trang, phng tin có trang b dung dch ra tay sát khun…

Mi cht b trí 4 ca làm nhim v 24/24h hng ngày (k c th By, Ch Nht, ngày l và ngày ngh). Các cht s chm dt hot ng ngay sau khi có Quyt nh ca UBND thành ph.

i vi ngi Vit Nam và ngi nc ngoài t các tnh, thành ph ã có ca dng tính vi Covid-19 n Hi Phòng làm vic, công tác ti các c quan, n v, lãnh o UBND thành ph Hi Phòng giao th trng các c quan, n v, doanh nghip có ngi n làm vic t chc giám sát y t, hn ch ti a tip xúc vi nhng ngi xung quanh.

Nu trng hp cán b, công chc, viên chc, ngi dân trên a bàn Hi Phòng di chuyn t các tnh, thành ph có ca dng tính vi Covid-19 v Hi Phòng, th trng các c quan, n v, Ch tch UBND các qun, huyn, xã, phng, th trn ni ngi ó làm vic, sinh sng phi t chc giám sát y t theo quy nh; yêu cu nhng ngi này hn ch ra ngoài, không n các ni công cng, ni tp trung ông ngi. Các trng hp có thân nhit t 37,5 tr lên phi a ngay vào các c s y t gn nht kim tra sc khe và giám sát y t theo quy nh.

hn ch ti a vic lây nhim trong cng ng, ông Nguyn Vn Tùng, Ch tch UBND thành ph, Trng ban ch o phòng chng dch Covid-19 thành ph Hi Phòng ã yêu cu, nhng ngi trên 60 tui hãy nhà, hn ch tip xúc vi ngi khác, thc hin các bin pháp phòng chng dch theo hng dn ca ngành y t; tt c cán b, công chc, viên chc, ngi dân trên a bàn Hi Phòng hn ch ti a n các tnh, thành ph ã có ca dng tính vi Covid-19.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha