Hi Phng, nhng gc ph thn thng

21:59 18/01/2020

Hi Phng thay i tng ngy, nhng con ng, gc ph ngy cng cao ln, ho nhong, sm ut. Tuy vy mt Hi Phng xa c v hoi nim vn cn , khng nhiu m ch thp thong n hin qua mt vi gc ph, gc ng, an xen cng kin trc ng i. i qua nhng gc ph thn thng ny ta nh t ho thm v lch s hnh thnh v pht trin ca thnh ph Cng, thm yu nhng con ngi bnh d, su lng, thn thng...

Góc ph Cu t – Nguyn c Cnh

Ni góc ph giao gia ng cu t và ng Nguyn c Cnh, The Coffee house là mt im hn café lý tng ca ngi dân t cng.

 

Góc ph Cu t – Trn Phú 

Hãy ghé Canifa chn cho mình và ngi thân  mt b ng ý nhân khi i do ph 

 

Mt góc ph Quang Trung – Hoàng Vn Th

Tn b, do chi di trung tâm thành ph, các bn có th ghé qua Highlands coffe ni góc ph Quang Trung giao vi Hoàng Vn Th tn hng mt ly café trong s sng khoái và thú v.

Góc ph Hoàng Vn Th - Phan Chu Trinh

Tòa nhà hin ti là tr s ca Công ty c phn cp nc Hi Phòng.

Góc ph in Biên Ph - inh Tiên Hoàng

Ni ây có tòa nhà bo tàng Hi Phòng, mt kin trúc ông Dng c áo và tiêu biu ca thành ph Cng.

Góc Ph Minh Khai

Ngi dân Hi Phòng hay gi ây là nhà ng h ba chuông. im c áo ca ngôi nhà này là tháp chuông c xây dng vào nm 1895, vi ba ng h quay v hng tây, nam, bc. Nghe ting chuông t tháp ông h ba chuông ã tr thành mt iu gin d, thân thuc ca ngi dân ph cng.

 Ch St

Ch St biu tng thng mi mt thi ca thành ph Cng, Có thi ch St bán hàng cho c min Bc, là nim t hào ca ngi Hi Phòng.

Góc nhà bng 5 sao

Thi Pháp thuc ây là tr s Công ty Tài chính Pháp quc và Thuc a - chi nhánh Hi Phòng. Ni ây cng tng là S ch huy t chin khu Trn Hng o (gm các tnh Hi Dng, Hng Yên, Thái Bình, Hi Phòng, Hòn Gai, Móng Cái và Lng Sn) do Trung tng Nguyn Bình là t lnh chin khu. Nay tòa nhà là tr s ca Ngân hàng Vietinbank.

Góc ng Nguyn Tri Phng

Bu in thành ph, Ta lc trên con ph trung tâm Nguyn Tri Phng, Bu in Hi Phòng góp phn làm nên nét p ô th ã t lâu ni ting vi s giao thoa gia c kính và hin i ca thành ph Hi Phòng.

Góc Ph Lý thng Kit- K ng

Nm song song vi Ph Tam Bc là Ph Lý Thng Kit. Tn b ni ây con ph c này, du khách c th ghé qua góc ngã 3 Lý Thng Kit Hi Phòng thng thc mt trong nhng tim m vn thn ngon nht t Cng. Tim m có tên là: M Ch.

Tam Bc Ph

Nm bên b sông Tam Bc, ph Tam Bc ni ting v mt thi trên bn di thuyn. Gi ây con ph c ã khoác thêm lên mình dáng v mi và hi th tr trung ca thi i. 

 

Lê Dng

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha