Hang Qu Vng - tuyt tc thin nhin gia vnh Lan H

08:53 06/06/2019

Nhn chuyn cng tc ti huyn Ct Hi, chng ti theo chn cc chin s n bin phng Ct B tha c nguyn khm ph hang Qu Vng...
Khung cnh vnh Lan H 

Theo lch hn trc, t sáng sm chúng tôi ã xung ca-nô ti bn Gia Lun khi hành n hang Qu Vàng. Theo a gii hành chính, hang nm gn xã o Vit Hi gia bin khi nên phi mt khong 50 phút, ca-nô mi ti c khu vc này.

im dng chân b sung trang thit b chinh phc hang Qu Vàng là mt Trm kim lâm thuc Ht kim lâm Vn quc gia Cát Bà. Trm kim lâm này làm nhim v canh gác, bo v, không cho ngi l xâm nhp vào khu vc hang Qu Vàng. Các cán b nhân viên ây ch dn chúng tôi n hang khi có s ng ý ca  c quan chc nng.

Khi chun b trang thit b, chúng  tôi hi ngc nhiên khi thy các CBCS kéo thêm theo hai chic kayak và mt thuyn nan nh. Hi ra mi bit phi leo qua mt rng núi á, chèo thuyn vt mt h nc t nhiên gia bin ri mi có th ti c ng dn lên hang Qu Vàng. Chuyn i này qu nhiên ngày càng tr nên thú v, vt xa mi d tính ban u ca chúng tôi.

Tìm li xung thuyn qua h nc cng là mt th thách không h d dàng vì khu vc này không có bn, ch toàn nhng k á sc nhn

Tip tc hành trình, chúng tôi ri Trm kim lâm ri cp ca-nô vào mt hòn o cây ci um tùm, che khut c ánh mt tri trên cao. Ch sn ây là hai ng dân dn ng, giúp chúng tôi vác kayak và thuyn nan trèo qua núi á, tip cn h nc. oàn chúng tôi ln lt lên o và xp thành hàng dài theo chân mt ng dân i trc phát bi m ng.

Phi mt thêm 30 phút leo trèo, c oàn mi ti c lòng h nc gia vnh Lan H mênh mông sóng nc. S d gi ây là h gia bin vì xung quanh khu vc này, núi á dng ng, bao kín bn phía nh nhng bc tng thành.

vt qua h nc n hang Qu Vàng, phi dùng n thuyn nan và kayak

Khi ma xung, nc dn dâng lên và không thoát c ra bin, to thành h. Nhìn lòng h phng lng xanh ngt mt màu, xung quanh ch có ting chim rng, gió thi, chúng tôi thy nh ang lc vào mt th gii khác - th gii ch có s tn ti ca thiên nhiên hoang s, k bí.

Dng chân ngh ngi ly li sc và hít cng lng ngc không khí trong lành, c oàn chia tay hai ng dân dn ng và xung thuyn bng qua h. T ây mi là on ng gian nan nht mà chúng tôi ã c cnh báo trc. Qu nhiên, t lòng h n ca hang Qu Vàng là mt quãng khá dài, ng càng lúc càng dc ngc, n hin sau nhng tán lá ca rng nguyên sinh.

Không nhng th, chin s biên phòng dn ng còn phi va phát quang bi rm va dng li xác nh phng hng nhng ngã r. Anh cho bit khu vc này c bo v rt nghiêm ngt, hu nh không có du chân ngi. Sau mi trn ma, cây c phát trin rt nhanh nên các anh phi ánh du ng lên hang bng các du hiu riêng.

Ca hang Qu Vàng b cây ci che khut 

Sau mt gi ng h leo trèo trên nhng rng á tai mèo sc nhn, chúng tôi cui cùng cng ti c khu vc hang Qu Vàng. Tuy ã chú ý quan sát nhng khi n sát ca hang, mi ngi phi tp trung ý mi thy vì li xung b cây rng che kín gn ht. Ch có chin s biên phòng nói rng anh nhn ra hang t xa bi ngay ti ca ra vào có mt khi nh màu vàng sáng lp lánh, trông nh trái cây buông t trên núi á xung. ây cng chính là lí do mà hang c t tên là Qu Vàng.

Khi tin sâu vào bên trong hang Qu Vàng, c oàn nh b choáng ngp bi tt c u trong trng thái nguyên s, cha có s tác ng, xâm hi ca con ngi. Ca vào nh hp nhng bên trong hang rng thênh thang, trn cao vút, mi ngi có th ngm nhìn, tha chí tng tng trc vô vàn thch nh có nhiu hình thù khác nhau.

c bit, trong hang có nhiu th á thoi ra, phân bc thp dn nh rung bc thang. Trên mi bc thang ó li có vô s nhng viên á nh, tròn vo, sáng lp lánh.

Nn hang có nhng di á tri dài nh rung bc thang

Thnh thong chúng tôi li bt gp mt trin nh á dc nh mi hình thành, còn m hi nc. Càng i sâu vào hang càng thy to hóa sau hàng nghìn nm ã mit mài chm khc n ngày nay cho ra nhng hình thù k o nh vy. V p huyn o ca hang càng c tôn lên khi có ánh sáng èn chiu ri vào thch nh bi chúng ánh lên nh kim tuyn, nhp nháy ta mt di sao êm.

Trong hang rt ti, phi dùng èn pin mang theo mi di chuyn c

 Chin s biên phòng dn ng cho bit hang có cao khong 25 n 30m, rng gn 40m, sâu ti hn 100m. Hang c chia làm hai khu rõ rt, mi khu có mt kiu nh á khác nhau.

Thc cht hang Qu Vàng c phát hin t lâu. ây tng là ni trú ng ca hàng chc cá th voc u trng và là ni làm t ca hàng trm con di ln nh nên vn c gi bí mt vi nhiu ngi.

Nhng khi thch nh ln trong hang

Sau khi quay chp ht vài th nh, chúng tôi mi khn gói ri hang kp quay li khu h nc. Trên ng v, dù rt mt nhng không ai bo ai, hình nh chúng tôi u mi mê theo ui nhng suy ngh, trn tr: làm sao gii thiu ti du khách bit và thng lãm v p ca hang Qu Vàng, làm sao va phát trin du lch Cát Bà nhng va bo tn c thiên nhiên nh nó vn có bi ây là khu vc nm trong vùng lõi ca khu d tr sinh quyn th gii và Vn quc gia Cát Bà.

Khu ngoài ca hang Qu Vàng rt rng ln và có nhiu thch nh p

Nu tng lai a hang Qu Vàng vào khai thác du lch có th s làm nh hng xu ti môi trng sng ca loài voc. ây qu là bài toán khó vi ngành du lch nói chung và vi huyn o nói riêng.

Các nghiên cu, ánh giá cng có chung nhn xét Qu Vàng là mt trong nhng hang ng p nht khu vc qun o Cát Bà bi tính a dng nguyên sinh và kin trúc thiên to, là im n hp dn cho nhng ai a thích du lch khám phá. Chính vì th, tìm hiu c ht giá tr v lch s, vn hóa và khai thác du lch ca hang ng trên mt cách hp lý, rt cn có s nghiên cu ca các nhà khoa hc và c quan chc nng tìm hng i cho mt tuyt tác thiên nhiên hùng v - hang Qu Vàng.

Sau ây là clip ghi li quá trình khám phá hang Qu Vàng:

Trí Nguyn

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Canh T, mc s th c sn T i

Canh T, mc s th c sn T i

17:52 30/01/2020

Ngt thm to mui Bng La

Ngt thm to mui Bng La

16:52 31/12/2019

Chuyn v i qun cnh khuyn

Chuyn v i qun cnh khuyn

10:02 11/12/2019