Hnh trnh kt ni nhng tri tim

10:42 12/12/2019

Nhng ngy ng lnh but, on cng tc ca Vietravel Hi Phng cng nhiu tri tim thin nguyn mang hi m n vi cc em nh ti Trng tiu hc Cm Long, huyn Cm Thy, Thanh Ha

Chi Nguyn Th Tuyên – Ch tch Công oàn Vietravel Hi Phòng cùng du khách trong oàn tng quà Trng Tiu hc Cm Long

Hành trình kt ni t trái tim n trái tim

Sau hn 8 ting di chuyn liên tc, oàn t chân n xã Cm Long, huyn Cm Thy, tnh Thanh Hóa khi tri ã v u gi chiu. Dài ti gn 400 km, phi mt nhiu ting ng h di chuyn men theo nhng con ng núi quanh co, him tr, vt qua nhng on st l do ma l oàn mi ti c im trng Tiu hc Cm Long .

Chi Nguyn Th Tuyên – Ch tch Công oàn Vietravel Hi Phòng cùng du khách trong oàn tng quà các em hc sinh có hoàn cnh khó khn ca trng Tiu hc Cm Long.

Dù phi bt u chuyn hành trình t êm lnh, các thành viên trong oàn quên mt mi khi bt gp nhng ánh mt i ch háo hc ca thy - trò nhà trng. Cùng s giúp ca các cán b xã, huyn, các thy cô giáo, chúng tôi nhanh chóng bc d nhng kin hàng có th trao tn tay n các em nh.

Vietravel Hi Phòng cùng du khách tng quà các em hc sinh Trng Tiu hc Cm Long

Va xp quà, mi ngi va chia s vi chúng tôi v nhng khó khn mà thy trò ni ây ang gp phi. Xã Cm Long là xã thuc din khó khn, nhng thôn c bit có nhiu ngi dân thuc h nghèo; ng xá i li còn ly li khó khn, nht là vào mùa ma bão, bà con không th ra trung tâm. Ngôi trng này có hn 500 em hc sinh bc tiu hc, gn 30 cán b, giáo viên, c s vt cht vô cùng thiu thn, nên phi hc ti 3 im trng khác nhau.

Vietravel Hi Phòng cùng du khách tng chp nh lu nim cùng thy trò Trng Tiu hc Cm Long

Thy Nguyn Hoàng- Hiu trng Trng Tiu hc Cm Long, Cm Thy, Thanh Hóa chia s, vì hoàn cnh khó khn nên b m các em hc sinh ây u i làm n xa, các em ch yu sng vi  ngi thân trong gia ình. Vì còn nh, thêm vào ó ng n trng xa, li nguy him nên các em n trng vô cùng vt v. Tuy vy, nhng cng không ngn ni ý chí, quyt tâm ca các thy cô và các em hc sinh. C s vt cht còn thiu thn song vic hc ca các em vn c m bo.

Chia s vi muôn vàn thiu thn, nhc nhn ó ca thy và trò trng Tiu hc Cm Long, Vietravel Hi Phòng t chc chng trình du lch kt hp t thin “Mang yêu thng v x Thanh” vào ngày 7-12, vi mong mun góp chút hi m n vi các em nh vùng cao.

Chng trình còn có s ng hành ca nhng trái tim thin nguyn, n và chia s hoàn cnh sng khó khn ca ng bào ni ây. Ti ây, Vietravel Hi Phòng cùng các oàn khách ã trao tng hàng trm phn quà bao gm máy tính, áo m, bánh ko, dùng hc tp, bút sáp, t nn, cùng nhiu nhu yu phm thit thc khác

Chi Nguyn Th Tuyên – Ch tch Công oàn Vietravel Hi Phòng cho biêt: Nm nào chúng tôi cng t chc chng trình du lch thin nguyn vi mong mun có th góp chút ít công sc s chia cùng các em nh. Nhng phn quà tuy không quá ln v vt cht nhng ong y tình ngha và hi vong góp phn nào ó giúp các em có mt mùa ông m áp hn.

 Du lch kt hp t thin - Chng trình “truyn thng” y nhân vn

Khi nhng hành trình du lch không n gin là khám phá, mà ó còn là nhng yêu thng, chia s và lan rng... Dù con ng ti c nhng vùng thin nguyn còn nhiu khó khn, trc tr nhng chng trình ca nhng trái tim nhân ái vn u n c trin khai mi nm. Các tour du lch kt hp t thin có ch trng h tr 100% chi phí i li và vn chuyn quà tng cho khách hàng khi ng ký tour. Khách hàng tham gia tour du lch t thin trc tip trao nhng phn quà cho các em hc sinh và nhà trng, c tìm hiu thêm v i sng ca ngi dân a phng, np sinh hot ca các các em nh vùng cao, chia s ni vt v cùng các thy cô giáo ang công tác ging dy ti trng.

i vi ngi dân, phát trin du lch ng ngha vi vic có thêm công n vic làm, có ngun thu nhp thoát nghèo, các em nh phn nào c quan tâm hn trong vic n ung, hc hành. i vi ngi i, chuyn tri nghim ti min cao s giúp h hiu hn cuc sng khó khn ca ng bào dân tc, t ó có hành ng chia s thit thc vi cng ng, to hiu ng lan ta ra xã hi.

Ln th 2 tham gia hành trình, ch Bùi Hng Ly, Kin An cho bit: “Nm 2018, ch cng ã tham gia chng trình du lch thin nguyn ca Vietravel Hi Phòng.  Ln này, ch i còn mang theo con trai nh 6 tui vi mong mun cháu s có c nhng tri nghim y ý ngha. Khi ti c nhng vùng xa xôi, tn mt chng kin hoàn cnh ca các em, c tay trao tay, nhn nhng n ci, ánh mt ong y cm xúc ca ngi dân ni ây, ch ã rt cm ng.  Nu có iu kin và thi gian, nm nào ch cng s c gng ng hành cùng nhng tour du lch nh th này”.

Vi chng trình này, không ch Vietravel Hi Phòng mà ngành du lch Hi Phòng mong mun mang nhng sn phm du lch s là “cây cu" a ngày càng nhiu du khách có lòng ho tâm n vi nhng bn làng vùng sâu, vùng xa cùng s chia và mang n nim vui cho ngi dân nghèo, c bit là nhng em nh. Mt khác sn phm này s to nên nhiu hiu ng tt trong cng ng nhiu du khách bit ti và la chn ni ây làm im n trong các hành trình tip theo.

Xuân H

 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha