Hnh trnh truy bt i tng c bit nguy him trong ng dy vn chuyn 20 bnh heroin v Hi Phng

14:46 12/02/2020

Nh bo An ninh Hi Phng a tin, ngy 16-1-2020, ti a bn huyn Mai Chu, tnh Ha Bnh, t cng tc ca i 8, Phng PC02 phi hp vi Cng an tnh Ha Bnh tin hnh bt gi an ton i tng truy n c bit nguy him v ti Mua bn tri php cht ma ty l Trng A D, sinh 1978, dn tc HMng, bn S Lnh, x P C, huyn Mai Chu.

ây là i tng chính trong ng dây mua bán, vn chuyn trái phép ma túy vi s lng ln t tnh Hòa Bình v Hi Phòng tiêu t do Nguyn Th Thy, sinh 1964, 125/54/143 Tôn c Thng, phng An Dng, qun Lê Chân, cm u (Thy là i tng trong chuyên án mang bí s 519M, do Phòng PC02 phi hp vi lc lng Phòng chng ti phm ma túy - B Công an khám phá ngày 10-5-2019).

ss

         i tng Tràng A Dê

Ngay sau khi m u khám phá chuyên án, bt gi 2 i tng trong ng dây (là Hà Vn Hin, sinh nm 1970, xã Nà Mèo, huyn Mai Châu, tnh Hòa Bình và Trn Th ông, sinh nm 1987, xã Lâm Ca, huyn ình Lp, tnh Lng Sn) ang vn chuyn trái phép 20 bánh heroin, Ban chuyên án ã ln lt xác nh c tung tích và vai trò phm ti ca mt s i tng, trong ó có Tràng A Dê.

Khi hay tin ng bn b bt gi ti Hi Phòng, hn lp tc mt hút khi a phng. Thông qua các bin pháp nghip v, trinh sát nhn nh Tràng A Dê ang ln qut trên vùng rng núi gn nhà, hàng ngày vn c các i tng khác và ngi thân tip t che ch.

ss

Hà Vn Hin

Trc tính cht c bit nguy him ca i tng, Ban chuyên án ã phân công i 8 phi hp vi Công an tnh Hòa Bình xây dng k hoch truy bt vi yêu cu t ra là phi ht sc thn trng vi mi kh nng chng tr ca chúng, k c tình hung i tng s dng các loi v khí nóng.

Hn na, a bàn i tng ang ln trn li có ng i vào c o, mt bên là vách á mt bên là vc sâu him tr và có nhiu ngi thân làm tai mt, rt khó khn cho lc lng truy bt tip cn.

ss

Trn Th ông

Tuy nhiên, vi quyt tâm cao tn công ti phm n cùng, không cho chúng có c hi tip tc gieo rc “cái cht trng” i vi cng ng, lc lng phá án va bí mt hóa trang là nhng ngi dân vùng cao ln theo du vt, ng i li v ca i tng va thuyt phc gia ình vn ng Tràng A Dê ra u thú.

Ngày 15-1, sau thi gian thc hin các bin pháp nghip v, Ban chuyên án nhn nh k “d h ra khi hang” ca trinh sát ang có du hiu thành công. Ngay sau ó, mt t công tác ca i 8, Phòng PC02 do Thng úy Hng Phú (Phó i trng) ch huy, phi hp vi Công an tnh Hòa Bình trin khai các phng án “ón lõng”, bt gi an toàn i tng.

Khc oàn

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha