H Ch Minh - biu tng ca tinh thn on kt quc t

21:42 19/05/2020

Vi tinh thn quc t trong sng, tnh thng yu nhn loi su sc, kht khao chy bng a ngi dn thot khi lm than, p bc, Ch tch H Ch Minh t nn mng xy dng tnh on kt quc t rng ln, hng ti ha bnh, c lp dn tc, dn ch v tin b x hi.

u th k 20, khi ngi dân Vit Nam còn chìm m trong êm dài nô l, Nguyn Ái Quc – H Chí Minh ra i tìm ng cu nc. c tn mt chng kin ni thng kh ca ngi dân b cai tr ti nhng ni tng qua cng nh thy rõ nguyên nhân ca s tht bi trong các cuc u tranh nhm thoát khi ách áp bc, Ngi nhn thc sâu sc, ch có oàn kt nhân dân trong nc và oàn kt các lc lng quc t mi to thành sc mnh cách mng.

Ngay sau khi Cách mng Tháng 8-1945 thành công, trên cng v Ch tch nc, Ngi công b chính sách i ngoi rng m: “Làm bn vi tt c mi nc dân ch”, trên nguyên tc tôn trng toàn vn lãnh th và ch quyn ca nhau; không xâm phm và can thip vào công vic ni b ca nhau, quan h bình ng, cùng hp tác.

Nhân dân Ba Lan nng nhit ón chào Ch tch H Chí Minh và oàn i biu Chính ph Vit Nam Dân ch Cng hòa, tháng 7/1957. (nh t liu)

Vì hòa bình, phát trin t nc và li ích nhân loi, u nm 1946, Ngi gi n xin gia nhp LHQ, vit th n các nhà lãnh o Anh, Pháp, M, Liên Xô, Trung Quc và nhiu nc thành viên khác “tha thit yêu cu các ngài công nhn nn c lp và nhn chúng tôi vào Hi ng LHQ”. Ngi nhn mnh: Vit Nam sn sàng hp tác vi các nc trên th gii, k c các nc không cùng ch xã hi. Nc Vit Nam dành s tip nhn thun li cho u t ca các nhà t bn, sn sàng m rng cng, sân bay và ng sá giao thông cho vic buôn bán và quá cnh quc t, chp nhn tham gia mi t chc hp tác kinh t quc t di s lãnh o ca LHQ. Ngi ch ng, linh hot ra chính sách “m ca” Vit Nam hi nhp quc t, quan h hu ngh, hp tác, chung sng hòa bình, giúp nhau trong th gii: “Bn phng vô sn u là anh em”.

Ngi khi xng mi quan h c bit Vit Nam - Lào - Campuchia, oàn kt ba nc trên bán o ông Dng trong chin hào chng k thù chung. ng thi, Ngi kêu gi phong trào gii phóng dân tc, dân ch, yêu chung hòa bình, công lý trên th gii ng h s nghip u tranh ca dân tc. ng cm khát khao hòa bình ca Ngi, c nhân loi tin b ng v Vit Nam, k c nhân dân Pháp và M, k vai, sát cánh, oàn kt vi nhân dân Vit Nam trên trn tuyn u tranh gii phóng dân tc, thng nht T quc, xây dng t nc.

Bè bn khp nm châu khâm phc và ánh giá cao v Ngi: “Ch tch H Chí Minh là mt con ngi toàn din nht”, “nhân vt v i, cao quý, vn toàn và áng kính nht”, “Ngi thuc v các bn, nhng cng thuc v chúng tôi”. C Tng Bí th ng Cng sn Liên Xô Nikita Khrushchyov tng vit: “Trong cuc i hot ng chính tr ca mình, tôi ã bit rt nhiu ngi, nhng không có ai gây c tôi mt n tng c bit nh H Chí Minh”. T chc UNESCO nhn xét: “Ch tch H Chí Minh là mt biu tng kit xut v quyt tâm ca c mt dân tc, cng hin trn i cho s nghip gii phóng dân tc Vit Nam, góp phn vào cuc u tranh chung ca các dân tc vì hòa bình, c lp dân tc, dân ch và tin b xã hi”.

Chin s hoà bình quc t th k 20, C Ch tch danh d ca Hi ng Hòa bình th gii - Romesh Chandra, khng nh: “Bt c ni nào chin u cho c lp t do, ó có H Chí Minh, bt c âu chin u cho hòa bình công lý, ó có H Chí Minh, bt c âu nhân dân chin u cho mt th gii mi, chng ói nghèo, ó có H Chí Minh và ngn c H Chí Minh bay cao”.

Tng thng Nga V.Putin ã nhn nh: “Giá tr t tng, o c ca H Chí Minh luôn là ngn uc, là biu tng cho mt nn vn hóa tng lai… Lch s mãi mãi nhc ti Ngi nh mt bc thánh nhân”.

Trn Hoàng tng hp

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha