Hi LHPN qun Sn: Chung tay cng c nc chng dch Covid-19

14:42 25/03/2020

Thi gian qua, trc din bin phc tp ca dch Covid-19, Hi LHPN qun Sn trin khai nhiu hot ng nhm nng cao nhn thc ca cc cn b, hi vin trong vic phng chng dch Covid-19.

 

Các hi viên phi hp cùng oàn thanh niên qun t tay thit k khu trang kháng khun

C th, Hi LHPN qun ã t chc tuyên truyn nâng cao nhn thc, trách nhim ca cán b, hi viên, ph n và nhân dân qun trong vic khai báo, giám sát, phát hin, cung cp thông tin v dch bnh vi c quan chc nng; ch ng trong t phòng nga, bo v sc khe bn thân, gia ình, cng ng; không n các a phng có dch, không i nc ngoài, c bit là các nc ang có dch; vn ng cán b, hi viên, ph n và nhân dân t chc l ci, l tang theo hình thc gn nh, bo m v sinh dch t; không t chc các hot ng vn hóa vn ngh, th dc th thao, các s kin... khi cha c s ng ý ca cp y ng và Hi cp trên.

 

Hi viên hi ph n phát khu trang cho ngi dân ti khu vc ch dân sinh trên a bàn qun

ng thi, Hi cng thông tin chính xác, y din bin tình hình dch bnh hàng ngày, nguy c và cách phòng nga dch bnh; hng dn hi viên, ph n và nhân dân v vic tuân th các khuyn cáo, bin pháp ca c quan chc nng nhm hn ch s lây lan ca dch bnh nh: eo khu trang, ra tay úng cách; hng dn các h gia ình phun thuc kh trùng; v sinh nhà ca phòng, chng dch…

c bit, trong các ngày t 23 n 27-3, các cp Hi LHPN qun h tr Ban ch o phòng chng dch phng, các T giám sát, T công tác v phòng chng dch Covid-19; phát 1200 khu trang vi kháng khun cho các h nghèo, cn nghèo, hi viên ph n có hoàn cnh khó khn, ngi dân i ng, ch dân sinh trên a bàn qun.

NP

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha