Hi ngh Thnh y ln th 25: Chun b cc ni dung nhn s i hi 16 ng b thnh ph

09:12 23/05/2020

Sng 22-5, ng ch L Vn Thnh - y vin Trung ng ng, B th Thnh y, Ch tch HND TP ch tr hi ngh Thnh y ln th 25, tho lun, cho kin v cc ni dung chun b cho i hi 16 ng b thnh ph.

Bí th Thành y Lê Vn Thành ch trì Hi ngh

Hi ngh ã nghe ng chí Phm Vn Hà - Trng ban t chc Thành y trình bày t trình ca Ban Thng v Thành y v tng kt công tác nhân s i hi 15; phng hng công tác nhân s i hi 16 (nhim k 2020- 2025) ca ng b thành ph; ng chí Nguyn Hoàng Long - Chánh Vn phòng Thành y trình bày t trình ca Ban thng v Thành y v phân b i biu d i hi 16 ca ng b thành ph.

Thành y thng nht, trc mc tiêu, yêu cu xây dng và phát trin thành ph nhng nm ti, trách nhim ca Thành y, Ban thng v Thành y khóa 15 là phi làm tt công tác nhân s i hi 16. Theo ó y viên Thành y khóa 16 phi là nhng ng chí áp ng y các tiêu chun; thc s tiêu biu v phm cht, nng lc, trí tu và hành ng, có bn lnh chính tr vng vàng; có khát vng phát trin.

Trên c s phng hng c Thành y thông qua, Ban thng v Thành y, Tiu ban nhân s s tin hành các quy trình công tác nhân s, xây dng án nhân s i hi ng b thành ph ln th 16, nhim k 2020- 2025 trình Thành y xem xét, quyt nh trc khi báo cáo B Chính tr theo úng quy nh.

V phân b i biu d i hi có nhiu nét mi nh: tng s lng i biu ti các a bàn, lnh vc có ông ng viên; có nhiu n v hành chính; c bit chú trng cht lng i biu, la chn i biu thc s tiêu biu v phm cht chính tr, o c, li sng, trung thành, trung thc, nói i ôi vi làm, chp hành nghiêm các ch trng, ngh quyt ca ng, có uy tín, trí tu và kh nng óng góp vào thành công ca i hi.

Thành y thông qua s lng i biu d i hi 16 ng b thành ph là 350 i biu, trong ó có 52 i biu ng nhiên và 298 i biu phân b cho 35 ng b trc thuc Thành y.

Kt lun hi ngh, ng chí Bí th Thành y Lê Vn Thành nêu rõ, công tác nhân s nhim k 2015-2020 ca ng b thành  ph t kt qu rt tt p, xây dng c i ng cán b áp ng y yêu cu, nng ng, sáng to a thành ph bc vào giai on phát trin vt bc, thc hin thng li các ch tiêu Ngh quyt i hi ng b thành ph ln th 15 ra, nim tin ca nhân dân vào vai trò lãnh o ca h thng chính tr ngày càng sâu sc.

Bí th Thành y Lê Vn Thành ánh giá cao tâm huyt, nhit tình, trách nhim ca các ng chí Thành y viên khóa 15,  c bit luôn oàn kt, lãnh o thành ph vt qua nhiu khó khn, thách thc, tr thành im sáng ca c nc.

Bí th Thành y Lê Vn Thành nhn mnh, Hi ngh Thành y ln th 25 có ý ngha to ln, là bc chun b quan trng ca i hi ng b thành ph ln th 16. ng chí giao Ban t chc Thành y tip tc hoàn thin, rút ra các bài hc kinh nghim làm tt vic xây dng phng hng nhân s i hi 16 ca ng b thành ph.

Ban thng v Thành y, Thành y tip tc lãnh o t chc thành công i hi ng các cp, la chn i ng cán b tâm huyt, dám làm, dám chu trách nhim, dám i mi, quyt tâm thc hin thành công Ngh quyt 45-NQ/TW ca B Chính tr và Ngh quyt i hi 16 ca ng b thành ph.

                                                                                LMT

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha