Hi Vt cu Kim Sn: Ni lu gi tinh thn thng v v角 y那u nc

09:21 01/02/2020

S芍ng 30-1 (tc mng 6 th芍ng Gi那ng), l hi vt cu Kim Sn xun Canh T 2020 c t chc ti sn 足nh l角ng Kim Sn, x Tn Tr角o, huyn Kin Thy, thu h迆t ng o ngi dn, du kh芍ch. y l角 l hi truyn thng ca nhn dn l角ng Kim Sn nhm tng nh cng n ca tng qun Phm Ng Lo, v tng qun nh角 Trn c車 cng lao trong cuc kh芍ng chin chng qun Nguy那n 每 Mng.

Sau ây là mt s hình nh pv báo ANHP ghi li ti l hi:

 

 

 Dng

 

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha