Hn 450 ngi dp tt m chy ti ni Sn o

18:36 21/05/2020

Khong 19h25 ngy 20-5, ti ni Sn o, thuc khu vc gip ranh gia x ng Sn v Ha Bnh, huyn Thy Nguyn bt ng xy ra v chy rng. Do thi tit nng nng km gi ln, m chy nhanh chng lan rng dc theo trin ni t nh n chn ko di hn 300m, la bng pht d di.

Xe cha cháy ca lc lng Cnh sát PCCC&CNCH Công an huyn Thy Nguyên tip cn hin trng

Ngay khi nhn tin, Công an huyn Thy Nguyên ã iu ng 1 xe cha cháy cùng hàng chc CBCS tip cn ám cháy. Cùng vi ó, lc lng tham gia cha cháy gm: Kim lâm, Ban ch huy quân s huyn Thy Nguyên, L oàn 126 Hi quân, cán b, dân quân và lc lng Công an các xã Hòa Bình, ông Sn, Kênh Giang, Lu Kim... vi tng s hn 450 ngi chia thành nhiu mi, khn trng trin khai các phng án dp la.

n 22h15 cùng ngày, ám cháy ã c khng ch, không lan rng và dp tt hoàn toàn. Hu qu, v cháy gây thit hi gn 5ha thm thc bì rng, ch yu là cây bi, giàng giàng và mt s cây thông, bch àn.

Nguyên nhân v cháy ang c các c quan chc nng phi hp iu tra, làm rõ.

THY NGUYÊN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha