Hp nht cc n v, thnh lp Trung tm Vn ha-Thng tin v Th thao huyn Kin Thy

10:05 14/02/2020

Va qua, huyn Kin Thy t chc Hi ngh cng b Quyt nh ca UBND thnh ph v hp nht cc n v thnh lp Trung tm Vn ha-Thng tin v Th thao huyn.

 

 Lãnh o huyn Kin Thy tng hoa chúc mng Chi b Trung tâm VH-TT&TT huyn
Lãnh o huyn Kin Thy tng hoa chúc mng Chi b Trung tâm VH-TT&TT huyn

Thc hin Quyt nh ca UBND thành ph v vic hp nht Trung tâm Vn hóa thông tin, Trung tâm Th dc-Th thao, ài Phát thanh, Nhà vn hóa thiu nhi huyn Kin Thy thành lp Trung tâm Vn hóa-Thông tin và Th thao huyn, bt u hot ng t ngày 1-2-2020.

Theo ó, Trung tâm Vn hóa-Thông tin và Th thao huyn là n v s nghip công lp ca UBND huyn Kin Thy, hot ng theo c ch t ch m bo mt phn, có t cách pháp nhân, có con du riêng và c m tài khon ti Kho bc Nhà nc hot ng theo quy nh. Trung tâm chu s ch o trc tip ca UBND huyn Kin Thy; chu s kim tra, hng dn v chuyên môn nghip v ca các S, ban ngành chc nng ca thành ph và các c quan Trung ng theo quy nh.

Trung tâm có nhim v phc v công tác qun lý nhà nc v lnh vc vn hóa, thông tin, th dc, th thao, phát thanh, truyn hình, cung ng các dch v s nghip công lp thuc lnh vc vn hóa, thông tin, th dc, th thao, phát thanh, truyn hình thuc phm vi qun lý ca UBND huyn Kin Thy theo quy nh ca pháp lut. 

Ti Hi ngh, UBND huyn Kin Thy b nhim chc v Giám c Trung tâm Vn hóa -Thông tin và Th thao huyn i vi ng chí Hoàng Th Thúy Hà, Trng phòng Vn hóa và Thông tin huyn. Cng ti ây, Ban Thng v Huyn y công b Quyt nh thành lp Chi b Trung tâm Vn hóa-Thông tin và Th thao huyn cùng công tác cán b ca Chi b. V mt t chc, Ban lãnh o trung tâm gm: 1 Giám c và 7 Phó Giám c.

          TG

 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha