Hy cc chuyn bay n V Hn trnh nguy c ly nhim virus Corona

17:03 24/01/2020

Cc Hng khng Vit Nam trin khai hy ton b cc chuyn bay vi cc hng hng khng Vit Nam v nc ngoi khai thc gia cc im ti Vit Nam v thnh ph V Hn, tnh H Bc, Trung Quc.
Huy cac chuyen bay den Vu Han tranh nguy co lay nhiem virus Corona hinh anh 1
Nhân viên sân bay Tân Sn Nht kim tra màn hình hin th máy quét thân nhit i vi hành khách quc t n Vit Nam. (nh: inh Hng/TTXVN)

Cc Hàng không Vit Nam va có Ch th hu toàn b cp phép bay i, n thành ph V Hán (Trung Quc) phòng chng dch bnh viêm ng hô hp cp do virus Corona trong hot ng hàng không ti Vit Nam.

Theo ó, Cc Hàng không Vit Nam yêu cu phòng Vn ti hàng không trin khai th tc hy toàn b các chuyn bay ã cp và không cp phép bay mi cho các hãng hàng không Vit Nam và nc ngoài khai thác các chuyn bay thng l, không thng l gia các im ti Vit Nam và thành ph V Hán, tnh H Bc, Trung Quc.

Mt khác, Phòng Hp tác quc t ch trì, phi hp Phòng Vn ti hàng không (Cc Hàng không Vit Nam) gi liên lc vi Cc Hàng không Trung Quc cp nht tình hình dch bnh ti Trung Quc, kp thi tham mu các bin pháp phòng, chng dch i vi các chuyn bay kt ni Vit Nam và các im khác ti Trung Quc (nu có).

i vi các hãng hàng không Vit Nam, Cc Hàng không yêu cu các hãng ch ng liên lc vi các c quan chc nng ca Cng hàng không quc t Thiên Hà V Hán xây dng các phng án gii ta khách ã mua vé trên các chuyn bay b hy.

Bên cnh ó, Cc Hàng không cng yêu cu các Cng v hàng không khu vc, Tng công ty Cng hàng không Vit Nam b trí nhân lc phi hp vi c quan kim dch y t ti các im t máy o thân nhit ti các cng hàng không quc t theo dõi, phát hin, cách ly y t, qun lý cht ch các trng hp có biu hin nghi ng bnh.

c bit, chng virus corona mi ln u tiên c phát hin vào cui tháng 12/2019 ti thành ph V Hán. Ti nay ã có 25 ca t vong và khong 830 ca mc bnh c xác nhn trên toàn Trung Quc.

Theo thng kê ca B Y t, ti Vit Nam hin có mt s trng hp st có biu hin nghi ng lây nhim virus Corona u ã c theo dõi, iu tr ti các c s y t theo mt quy trình nghiêm ngt ca ngành y t.

C th, hai bnh nhân là hai cha con ngi Trung Quc, trong ó ngi b ã i t V Hán (Trung Quc) nhp cnh vào Vit Nam qua sân bay quc t Ni Bài (Hà Ni).

Ông Li Ding (sinh 1954) i t V Hán (Trung Quc) nhp cnh vào Hà Ni ngày 13/1, sau ó di chuyn n Nha Trang.

Ngi con Li Zichao (sinh 1992) ã Long An t 4 tháng trc, i ra Nha Trang gp cha, sau ó tip tc v Thành ph H Chí Minh và Long An.

n ngày 17/1, ngi cha bt u st, ngày 20/1 ngi con có các triu chng tng t. Hai cha con nhp Bnh vin Ch Ry ti 22/1. Sau khi khai thác bnh s, xác nh bnh nhân n t vùng dch, có các triu chng ca virus nCoV, Bnh vin Ch Ry lp tc tin hành cách ly tuyt i hai lp, ly mu bnh phm, thc hin các quy trình phòng chng dch và iu tr theo phác ca B Y t. Hin nay, tình trng hai bnh nhân trên n nh./.

Theo Vit Hùng (Vietnam+)
T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha