Huy ng hn 30 cn b tham gia dp la cha chy rng

08:32 21/05/2020

Vo khong 14g15, ngy 20-5, ti Ni Tr Phng thuc a bn x Thanh Sn, huyn Kin Thy xy ra chy rng. Ban CHQS huyn Kin Thy huy ng hn 30 ng ch cn b, s quan, qun nhn chuyn nghip tham gia dp la cha chy.

 

Các
V cháy c phát hin ti Núi Trà Phng, xã Thanh Sn, huyn Kin Thy

Sau khi tip cn c hin trng, cán b, s quan, quân nhân chuyên nghip Ban CHQS huyn Kin Thy ã phi hp vi lc lng v trang xã và Công an phòng cháy cha cháy ca huyn, t chc khoanh vùng tích cc dp la. Do phát hin sm, lc lng tham gia cha cháy kp thi, nên n hi 15g30’ cùng ngày ám cháy ã c dp tt.

 

LLVT huyn Kin Thy tích cc dp la chng cháy lan
LLVT huyn Kin Thy tích cc dp la chng cháy lan

Theo thng kê ban u, tng din tích ám cháy khong 500 m2. Cp y, chính quyn a phng ã ghi nhn, biu dng và ánh giá cao LLVT huyn ã tham gia x lý cháy kp thi.

Hin ti nguyên nhân v cháy ang c các c quan iu tra làm rõ.

VM

 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha