Huyn An Dng: Xy dng k hoch u gi芍 t ti 8 x

16:42 13/02/2020

Theo Ban qun l d 芍n u t xy dng huyn An Dng, n v xy dng k hoch u gi芍 t nm 2020 vi 33 im ti 8 x tr那n a b角n huyn gm: x An Hng (1,5 ha), Nam Sn (2,21 ha), Quc Tun (1,99 ha), An H辰a (1,53ha), Hng Th芍i (2,34 ha), L那 Thin (0,46 ha), Hng Phong (0,47 ha). y ch yu l角 nhng din t赤ch t xen kt ti khu dn c.
Nm 2018, huyn An Dng thu trên 83 t ng tin u giá t
Trong phiên u giá tháng 12-2018, huyn An Dng thu trên 83 t ng tin u giá t

Nhng nm qua, huyn An Dng thc hin tt công tác u giá t trên a bàn thành ph, qua ó góp phn tng ngun thu ngân sách cho a phng. Trong ó, ni bt trong phiên u giá t ngày 27 -12- 2018, huyn An Dng phi hp vi Trung tâm dch v u giá tài sn thành ph Hi Phòng t chc u giá thành công lô t 26.684,20 m2 thc hin D án u t xây dng nhà thng mi ti xã ng Cng vi s tin thu c trên 83 t ng.

TRUNG KIÊN  

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha