Huyn Vnh Bo: 305 cng dn u t ln ng lm ngha v qun s

15:36 11/02/2020

Sng 11-2, UBND huyn Vnh Bo t chc L Giao nhn qun nm 2020. Cc ng ch: L Vn Thnh, y vin Trung ng ng, B th Thnh y, Ch tch HND thnh ph; Chun c Nguyn Trng Bnh, Ph Tng Tham mu trng Qun i nhn dn Vit Nam ti d, ng vin cc tn binh tip tc pht huy tinh thn, trch nhim, khng ngng nng cao bn lnh chnh tr vng vng, o c cch mng, tch cc tu dng, rn luyn, hon thnh tt nhim v c giao. Cng d c cc ng ch: i t Nguyn c Tip, Ph tham mu trng Qun khu 3; thiu tng L Hng Sn, Ph Tham mu trng Qun chng Phng khng khng qun; i t Nguyn Minh Quang, Ph ch huy trng B ch huy qun s thnh ph n d L giao nhn qun ti huyn Vnh Bo; lnh o Huyn y, HND, UBND, Mt trn T quc Vit Nam huyn Vnh Bo.

Nm 2020, huyn Vnh Bo c giao nhim v tuyn 305 công dân u tú lên ng nhp ng thc hin ngha v quân s.

Tân binh ca huyn Vnh Bo c biên ch ti các n v: S oàn 365 (Quân ch Phòng không-Không quân), S oàn 365 (Quân ch Phòng không-Không quân), S oàn 395 (Quân Khu 3), L oàn 603 (Quân khu 3), Trung oàn 50 (B ch huy Quân s thành ph), Vùng 1 Hi quân, B ch huy B i Biên phòng Hi Phòng và thc hin ngha v Công an nhân dân ti Công an thành ph.

ng chí Lê Vn Thành, y viên Trung ng ng, Bí th Thành y, Ch tch HND thành ph tng hoa, ng viên tân binh lên ng nhp ng

Hi ng ngha v quân s huyn trc tip la chn và quyt nh danh sách tân binh theo ch tiêu s lng c giao. Các công dân c gi nhp ng có tiêu chun v phm cht chính tr, trình vn hóa, sc khe, phn khi quyt tâm hoàn thành tt nhim v c giao.

Chun ô c Nguyn Trng Bình, Phó Tng tham mu trng Quân i nhân dân Vit Nam cn dn tân binh trc lúc lên ng làm nhim v

 Ti bui l giao quân, ng chí Nguyn Trng Nhng, Ch tch UBND huyn Vnh Bo, Ch tch Hi ng tuyn quân huyn Vnh Bo giao nhim v cho các tân binh phát huy tt truyn thng cách mng ca quê hng Vnh Bo anh hùng, phn u hoàn thành tt nhim v, mang sc tr phc v T quc, phc v nhân dân; ng chí ghi nhn s c gng ca 30 xã, th trn trong vic làm tt công tác tuyên truyn, tuyn chn quân theo úng tin , thi gian k hoch ra bo m cht lng, s lng.

Bui l giao nhn quân ti huyn Vnh Bo din ra trong không khí sôi ni, vui ti, an toàn.

oàn Lanh

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha