Huyn Vnh Bo: ng lot ra qun gii ta trt t ng h ti tuyn ng cu Lng Am- Nhn Mc

16:51 16/03/2020

Thc hin kin ch o ca ng ch Nguyn Xun Bnh- Ph Ch tch Thng trc UBND TP v cng tc qun l trt t xy dng, v sinh ng h, m bo trt t an ton giao thng trn tuyn ng ni t cu Lng Am n cu Nhn Mc, UBND huyn Vnh Bo t chc ra qun x pht nhiu trng hp vi phm nhm tr li cnh quan cho tuyn ng.

C th, huyn Vnh Bo ã tp trung huy ng lc lng, máy móc thit b tin hành gii ta vi phm v trt t ng hè; ã tháo d, thu gi 25 bin qung cáo, 37 c phn; di chuyn 12 chu cây cnh, 32 lô gch ch; tháo d 20 máu che, mái vy và di chuyn 1 ch ven ng ti xã Liên Am.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thy li Vnh Bo ã huy ng ti a lc lng vi gn 200 công nhân vt rác di lòng kênh, mái b kênh Chanh Dng và vn chuyn n bãi rác tm ca các xã, th trn.

Th trn Vnh Bo tin hành tháo d nhà xây dng không phép ti tuyn ng Nguyn Bnh Khiêm
Th trn Vnh Bo tin hành tháo d nhà xây dng không phép ti tuyn ng Nguyn Bnh Khiêm

 CAH Vnh Bo tng cng lc lng, thng xuyên tun tra, kim soát, cht chn ti các nút giao ct gia ng xã và ng t cu Lng Am n cu Nhân Mc hng dn giao thông.

T ngày 5 n 9-3-2020 ã phát hin và kiên quyt x lý 16 trng hp vi phm (3 trng hp i ngc chiu, 13 trng hp u không úng quy nh); x pht 14,2 triu ng và tc 3 giy phép lái xe.

ã tháo d xong 1 công trình vi phm trt t xây dng, ban hành 5 quyt nh x pht vi phm hành chính i vi các trng hp xây dng công trình không có giy phép xây dng.

Cùng vi ó, tp th  UBND huyn Vnh Bo, UBND các xã (th trn) và các n v liên quan ã kim im nghiêm túc và làm rõ trách nhim ngi ng u c quan xy ra vi phm v trt t xây dng, v sinh ng hè, trt t an toàn giao thông trên tuyn ng t cu Nhân Mc n cu Lng Am.  

Th trn Vnh Bo ra quân dn dp ven tuyn sông Chanh Dng
Th trn Vnh Bo ra quân dn dp ven tuyn sông Chanh Dng

Thi gian ti, UBND huyn Vnh Bo xây dng mô hình t qun v hng dn, m bo giao thông, trt t xây dng, v sinh môi trng trên các tuyn, on ng giao thông.

Tng cng công tác kim tra, phát hin và x lý kp thi, kiên quyt các trng hp vi phm v trt t xây dng, v sinh ng hè và trt t an toàn giao thông theo quy nh.

Công an huyn Vnh Bo thng xuyên tun tra, kim soát, cht chn phát hin và x lý kp thi các trng hp vi phm trt t an toàn giao thông, nht là các trng hp i ngc chiu trên tuyn ng t cu Lng Am n cu Nhân Mc…

TRUNG KIÊN   

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha