Kt ni ngn hng C doanh nghip ti Hi Phng

15:53 21/05/2020

Sng 21-5, Ngn hng Nh nc Vit Nam (NHNN) phi hp vi UBND TP Hi Phng t chc Hi ngh kt ni Ngn hng - Doanh nghip ti Hi Phng nhm h tr khch hng gp kh khn do dch Covid-19. Ti d hi ngh c cc ng ch: Nguyn Th Hng - Ph Thng c Ngn hng nh nc Vit Nam; Nguyn Vn Thnh - Ph Ch tch UBND TP

Các ng chí lãnh o NHNN Vit Nam và TP Hi Phòng ch trì hi ngh

Tham d hi ngh có i din lãnh o các n v thuc NHNN Vit Nam; i din lãnh o các s, ngành và các Ngân hàng, t chc doanh nghip và gn 60 doanh nghip trên a bàn thành ph.

Thi gian qua, thc hin ch o ca Chính ph v  thc hin các gii pháp phòng chng dch bnh Covid-19, NHNN Vit Nam ã ch ng, quyt lit ch o các t chc tín dng nghiêm túc áp dng ngay các gii pháp h tr khách hàng c cu li thi hn tr n, min, gim lãi, phí, gi nguyên nhóm n nhm h tr cho khách hàng vay chu nh hng do dch bnh. ng thi 2 ln iu chnh gim các mc lãi sut iu hành, trn lãi sut huy ng và cho vay...

Ti Hi Phòng, NHNN Vit Nam chi nhánh Hi Phòng ã trin khai mnh m, quyt lit các vn bn ch o ca Chính ph và NHNN Vit Nam, ôn c, giám sát cht ch vic trin khai ca các chi nhánh t chc tín dng. Chi nhánh ã thit lp ng dây nóng, thành lp Ban thng trc tip nhn và x lý kp thi, trit các kin ngh, xut ca ngi dân và doanh nghip, các hip hi trên a bàn.

Quang cnh hi ngh

n nay các chi nhánh t chc tín dng Hi Phòng ã thc hin c cu li thi hn tr n, gi nguyên nhóm n cho 1.239 khách hàng vi d n c cu li là 1.919 t ng; min, gim lãi vay cho 2.037 khách hàng vi s tin lãi 12 t ng; cho vay mi áp dng lãi sut u ãi vi 1.997 khách hàng, doanh s cho vay ly k t tháng 2-2020 là 10.566 t ng.

Trong không khí trao i thng thn, ci m, i din các hip hi, doanh nghip Hi Phòng và các ngân hàng ã a ra nhiu xut và gii pháp thit thc, nhm tháo g khó khn do tác ng ca dch bnh Covid-19.

Phát biu ti hi ngh, ánh giá cao kt qu này, Phó Ch tch UBND TP Nguyn Vn Thành yêu cu các s, ngành, a phng tích cc phi hp cùng vi NHNN Vit Nam chi nhánh Hi Phòng, các t chc tín dng, Ngân hàng chính sách xã hi, tip tc to iu kin thun li nht h tr, tháo g khó khn cho doanh nghip.

             LMT

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha