Khai ging kh車a hun luyn cng dn thc hin ngha v tham gia CAND nm 2020

15:22 13/02/2020

S芍ng 13-2, ti Trung tm hun luyn v角 bi dng nghip v, Ph辰ng T chc c芍n b - CATP t chc l khai ging kh車a hun luyn cng dn thc hin ngha v tham gia CAND nm 2020 ti CATP Hi Ph辰ng.

 

Quang cnh l khai ging khóa hun luyn

i tá Nguyn Anh Tun, Phó trng Phòng PX01, Giám c Trung tâm hun luyn&bi dng nghip v CATP phát biu khai ging khóa hun luyn

Thc hin quyt nh ca Giám c CATP, Phòng T chc cán b - CATP tip nhn và hun luyn cho 148 ng chí là công dân thc hin ngha v tham gia CAND ti CATP. Trong thi gian 3 tháng hun luyn, các chin s mi c hc tp, hun luyn các môn hc c bn nh: chính tr, pháp lut, nghip v, iu lnh, quân s võ thut, k thut PCCC c bn; tìm hiu và tip thu lch s truyn thng v vang ca lc lng CAND nói chung, CATP Hi Phòng nói riêng.

Các hc viên cng s c rèn luyn, nâng cao th cht, xây dng t th, tác phong, ý thc chp hành k cng, k lut hoàn thành tt nhim v c giao.

Các chin s ngha v CAND tham gia l khai ging

Bui l cng ã phát ng t thi ua c bit trong toàn th CBCS, giáo viên, công nhân viên và công dân thc hin ngha v tham gia CAND ti Trung tâm hun luyn và bi dng nghip v, gn lin vi vic thc hin Cuc vn ng “Xây dng phong cách ngi CAND bn lnh, nhân vn, vì nhân dân phc v”, hng ng ch thi ua nm 2020 ca CATP, quyt tâm t kt qu cao cui khóa: 100% t yêu cu, trong ó 70 - 80% t khá, gii, không có chin s vi phm k lut phi x lý…

Ti bui l, Ban t chc ã công b các quyt nh ca Giám c CATP v vic c 148 chin s ngha v tham gia hun luyn; quyt nh phong cp bc hàm Binh nhì CAND cho các chin s ngha v và quyt nh ban hành ni dung chng trình khung hun luyn ca CATP…

TH KHOA

 

 

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha