Khen thng 15 tp th, c nhn c thnh tch xut sc

18:11 12/05/2020

Cng an tnh Nam nh va t chc hi ngh biu dng cc tp th, c nhn t thnh tch xut sc trong cng tc u tranh, phng chng ti phm, gp phn bo m an ninh trt t trn a bn.

ng chí Ngô Gia T, Phó Ch tch Thng trc UBND tnh trao Bng khen cho các cá nhân, tp th có thành tích xut sc

Thc hin s ch o ca Giám c Công an tnh Nam nh, thi gian qua, các lc lng Công an tnh ã tp trung trin khai k hoch, u tranh vi các loi ti phm. Ni bt: Phòng Cnh sát Hình s ã trit phá chuyên án 420C, tm gi hình s 3 i tng v hành vi cng ot tài sn, gm: Nguyn Hu Quang (tc Quang con), sinh 1997, trú ti Ngha An, huyn Nam Trc; Trn Xuân Hà, (tc Hà sc), sinh 1973, trú ti phng Ca Bc, TP. Nam nh; Bùi Hi Quang (tc Quang Hà), sinh 1978, trú ti phng M Xá, TP. Nam nh.

T tháng 11-2019, các i tng ã có hành vi chi bi, ném cht bn vào mt s c s dch v tang l trên a bàn 3 huyn Giao Thy, Xuân Trng, Hi Hu, sau ó yêu cu các c s khi nhn dch v ha táng phi thông báo và np thêm 500.000 ng/1 ca.

Ngoài ra, lc lng chc nng cng ang iu tra, xác minh làm rõ v vic liên quan n Công ty C phn Dch v tang l Hoàng Long - n v qun lý ài ha táng Thanh Bình ti xã M Thun, huyn M Lc, ã ký hp ng c quyn vi Công ty Trng Dng, a ch 496 ng Gii Phóng, TP. Nam nh.

i tá Phm Vn Long, Giám c Công an tnh trao Giy khen cho các cá nhân, tp th có thành tích xut sc

Tip ó, ngày 17-4-2020, C quan An ninh iu tra - Công an tnh Nam nh phi hp vi Công an huyn Giao Thy ã phát hin, bt gi: Nguyn Vn Tác, sinh 1996; Cao Vn Phng, sinh 1995, cùng trú ti xã Giao Thnh, huyn Giao Thy, tnh Nam nh, ang có hành vi sn xut tin gi ti xóm Lâm H, xã Giao Phong. C quan Công an ã thu gi 41 t tin gi mnh giá 500.000 ng và các tang vt có liên qua.

Trc ó, ngày 7-4-2020, C quan An ninh iu tra ã phi hp Công an huyn Hi Hu cng phát hin và bt gi Mnh Tng, sinh 2000, trú ti xã Trc Thng, huyn Trc Ninh, tnh Nam nh, ang tiêu th tin gi trên a bàn huyn. C quan Công an huyn ã thu gi 7,8 triu ng tin gi.

Trc thành tích xut sc ca Công an tnh Nam nh, Ch tch UBND tnh ã tng Bng khen 2 tp th, 3 cá nhân. Giám c Công an tnh tng Giy khen 10 cá nhân t thành tích xut sc trong công tác u tranh phòng chng ti phm.

TH

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha