Khen thng cc tp th, c nhn c thnh tch xut sc trong 4 nm thc hin Ch th 05-CT/TW ca B Chnh tr

16:04 17/05/2020

Sng 15-5, ti TP H Long, Tnh y Qung Ninh t chc hi ngh s kt 4 nm thc hin Ch th 05-CT/TW ngy 15/5/2016 ca B Chnh tr v y mnh hc tp v lm theo t tng, o c, phong cch H Ch Minh. Cng an tnh Qung Ninh vinh d c 2 tp th v 2 c nhn in hnh tin tin c nhn bng khen ca UBND tnh v thnh tch xut sc trong vic thc hin Ch th 05-CT/TW giai on 2016-2020.

Khen thng các tp th, cá nhân có thành tích xut sc trong 4 nm thc hin Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr

Theo ó, 2 tp th c khen thng là Phòng An ninh i ni  và Công an huyn Ba Ch - Công an tnh Qung Ninh, 2 cá nhân là các ng chí: i tá Vn Lc, Bí th ng y, Giám c Công an tnh và Thng tá Trn Th Hùng, Phó Bí th chi b, Phó Trng phòng Công tác ng và Công tác chính tr, Công an tnh.

Xác nh vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh là mt nhim v trng tâm ca c h thng chính tr, trong 4 nm qua, vi tinh thn trách nhim, các tp th, cá nhân nêu trên ã t chc trin khai thc hin nghiêm túc Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr, th hin tinh thn ch ng, tích cc và quyt tâm thc hin Ch th bng nhng phng pháp mi, cách làm hay, góp phn quan trng vào kt qu bo m ANTT ca tnh, phc v phát trin kinh t, xã hi ca a phng.

Có th khng nh nhng tp th, cá nhân c khen thng u ã có nhiu c gng, n lc, tinh thn trách nhim không ngng trong vic hc tp, thc hin Ch th 05-CT/TW giai on 2016-2020, t c thành tích toàn din trên các mt công tác c bit là trong phong trào “Toàn dân bo v an ninh T quc”, phong trào thi ua “Vì an ninh T quc” cng nh công tác dân vn ca ngành Công an; xng áng là nhng tm gng tiêu biu to c sc lan ta, giúp cán b, chin s Công an toàn tnh noi gng, hc tp, phn u hoàn thành tt mi nhim v c giao.

QUC XÃ

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha