Khi t i tng V Th Thu Vn v hnh vi chng ngi thi hnh cng v

16:01 04/04/2020

Chiu 4-4, Cng an qun Ng Quyn khi t v n, khi t b can i tng V Th Thu Vn, sinh 1977, KTT s 92 nh ng, phng ng Hi, qun L Chn, v hnh vi chng ngi thi hnh cng v.

C quan Công an qun Ngô Quyn c Quyt nh khi t b can

Trc ó, vào khong 9h45 ngày 3-4, ti tng hm ca lên chung c 11 tng D2, thuc phng ng Quc Bình, ni UBND phng ng Quc Bình b trí cht kim tra y t, o thân nhit ngi ra vào. Thi im này, V Th Thu Vân i qua cht kim tra vào ly xe. Khi thành viên t y t yêu cu kim tra thân nhit thì Vân không ng ý và còn ôi co c cãi.

Khi t công tác kiên quyt yêu cu Vân phi chp hành quy nh o thân nhit thì i tng này lin ht máy o và ly xe b i. Khong 5 phút sau, i tng Vân quay tr li và có li l to ting. Trc tình hình ó, thành viên ca cht kim soát y t ã báo cáo UBND và Công an phng ng Quc Bình.

Nhn c tin báo, Công an phng ng Quc Bình ã c cnh sát khu vc ph trách khu nhà D2 11 tng xung gii quyt.

V Th Thu Vân ti c quan công an

Khi cnh sát khu vc yêu cu i tng chp hành quy nh kim tra thân nhit, Vân không nhng không chp hành mà còn có hành vi git khu trang và tát ng chí Quân. Công an phng ng Quc Bình ã bt gi i tng Vân a v tr s.

Ti c quan công an V Th Thu Vân khai nhn do thiu hiu bit và sc ni nên ã có hành vi chng ngi thi hành công v nói trên.

V Th Thu Vân bày t s ân hn, xin li lc lng chc nng và toàn th nhân dân; ng thi cam kt s không tái phm, chp hành nghiêm các quy nh ca pháp lut.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha