Kim tra, nhc nh thc chp h角nh quy nh TTATGT cho hn 1.700 trng hp

14:36 30/01/2020

Trong dp Tt Nguy那n 芍n Canh T 2020, Cng an c芍c n v, a phng thc hin ch o ca Gi芍m c Cng an th角nh ph, tp trung cao cho cng t芍c tun tra kim so芍t (TTKS), x l vi phm, bo m TTATGT.
Thng tá Bùi Trung Thành, Phó giám c Công an thành ph, Phó Ban ATGT thành ph ch o Công an các n vi, a phng thc hin có hiu qu các k hoch cao im v bo m TTATGT phc v Tt

Trng tâm là thc hin hiu qu các k hoch cao iêm v: bo m TTATGT, tn công trn áp ti phm, vn ng, thu hi v khí, vt liu n, u tranh chng buôn lu, gian ln thng mi và hàng gi; k hoch tng cng TTKS, x lý vi phm chuyên ch hàng quá ti trng; k hoch tng cng TTKS, x lý vi phm các chuyên nhm bo m TTATGT dp Tt Nguyên án Canh Tý 2020.

Theo ó, ngay t ngày 25-1 (tc ngày mng Mt Tt), Công an các n v, a phng ã trin khai k hoch v tng cng TTKS, x lý vi phm các chuyên nhm bo m TTATGT dp Tt Nguyên án Canh Tý 2020 (t mng Mt n ht mng Nm). in hình, Phòng CSGT ng b - ng st (PC08) ch ng b trí 17 t TTKS c ng gii quyt ùn tc giao thông trên tuyn a bàn ph trách; tng cng cht im iu tit, hng dn ti các nút giao thông, tuyn, a bàn trng im ca thành ph, tp trung các khu vc t chc l hi: các ình, chùa, khu vui chi gii trí ngoài tri…

CSGT kim tra vi phm nng cn

Kt qu, trong 7 ngày ngh Tt (t 29 tháng Chp n mùng Nm Tt), các lc lng Công an thành ph ã kim tra 1.736 trng hp, phát hin x lý 155 trng hp vi phm, vi 39 lt ngi lái xe ôtô và 116 lt ngi iu khin xe môtô vi phm; ra quyt nh pht tin theo li 136 triu ng, tc giy phép lái xe (GPLX) 15 trng hp, tm gi 6 xe ô tô và 13 xe môtô. Li vi phm b x lý ch yu là không i m bo him (92 trng hp); ch quá s ngi quy nh (2 trng hp); vt èn (4 trng hp); vào ng cm (2 trng hp); dng sai quy nh (14 trng hp); không óng ca khi xe ang chy 3 trng hp.... So vi cùng k nm 2019, s vi phm b x lý tng 10 trng hp; tin pht tng 82,3 triu ng.

 Riêng nng cn, các lc lng Công an thành ph ã kim tra 769 trng hp, phát hin x lý 15 trng hp, vi 6 trng hp ngi lái xe ô tô và 9 trng hp ngi lái xe mô tô vi phm; pht theo li 75,5 triu ng, tc GPLX 15 trng hp; tm gi 6 xe ô tô và 9 xe mô tô. So vi cùng k nm 2019, s trng hp x lý vi phm nng cn tng 13 trng hp, tin pht tng 70,5 triu ng  

Trong, 7 ngày ngh Tt, Phòng PC08 ã kim tra 1.235 trng hp, phát hin x lý 71 trng hp vi phm, gm 24 ôtô, 47 môtô, tin pht theo li 80,5 triu ng; tc GPLX 11 trng hp; tm gi 5 xe ô tô và 7 xe môtô.

oàn Lanh

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha