• Sn bay Vn n 車n th那m hn 500 ngi Vit tr v t v迄ng dch theo quy tr足nh c bit

  Sn bay Vn n 車n th那m hn 500 ngi Vit tr v t v迄ng dch theo quy tr足nh c bit08:00 27/03/2020

  Ng角y 23/3/2020, sn bay Vn n 車n hn 500 h角nh kh芍ch n t 2 nc c車 v迄ng dch l角 c v角 Anh. Quy tr足nh 車n tip c thc hin nghi那m ngt theo ti那u chun quc t v ph辰ng dch.

  Xem th那m

 •  Tin mi t Tng cc Thu, ngi np thu那 thu nhp ca nhn cn ch迆

  Tin mi t Tng cc Thu, ngi np thu那 thu nhp ca nhn cn ch迆 20:46 29/03/2020

  Thc hin ch th ca Th tng Ch赤nh ph v vic tip tc y mnh ph辰ng, chng dch COVID-19 trong t足nh h足nh mi, trong 車 c車 y那u cu ※Hn ch t chc cuc hp, s kin v角 hot ng tp trung ng ngi; tng cng ng dng cng ngh thng tin trong ch o, iu h角nh, hc tp, khai b芍o in t, kim so芍t dch bnh; hng dn, khuyn kh赤ch ngi dn tng cng s dng c芍c dch v cng trc tuyn§, Tng cc Thu a ra cng vn gi cac Cuc thu那 tinh, thanh ph v vic tng cng h tr c芍 nhn trc tip quy那t toan thu那 thu nhp ca nhn nm 2019.

  Xem th那m

 • Giao thng bi那n gii Campuchia - Vit Nam c duy tr足 n nh

  Giao thng bi那n gii Campuchia - Vit Nam c duy tr足 n nh00:03 29/03/2020

  Hot ng giao thng qua bi那n gii Campuchia-Vit Nam vn c duy tr足 d迄 vic xut nhp cnh ca c芍c cng dn v角 du kh芍ch c tm dng nhm i ph車 vi nguy c ly lan ca dch COVID-19.

  Xem th那m

 • C芍n cn thng mi h角ng h車a c nc thng d 1,82 t USD

  C芍n cn thng mi h角ng h車a c nc thng d 1,82 t USD11:35 28/03/2020

  T芍c ng ca dch bnh Covid 每 19 t芍c ng l那n nhiu ng角nh kinh t c tr那n th gii ln trong nc. Tuy nhi那n, iu 芍ng mng l角 c芍n cn thng mi h角ng h車a ca nc ta 2 th芍ng u nm vn t s thng d tr那n 1,8 t USD#

  Xem th那m

 • Sn bay Vn n 車n cng dn Vit tr v t Nht Bn

  Sn bay Vn n 車n cng dn Vit tr v t Nht Bn15:00 23/03/2020

  Chiu 19/3, hai chuyn bay t Nht Bn ln lt h c芍nh xung sn bay quc t Vn n. Ging nh cng t芍c 車n nhiu chuyn bay t c芍c v迄ng dch Trung Quc, H角n Quc, Chu u v角 c芍c nc ng Nam , sn bay Vn n tun th cht ch c芍c quy nh ph辰ng dch.

  Xem th那m

 • Huyn An Dng: Ct 那 T Lch Tray phc v thi cng xy mi cng Ho角ng Lu

  Huyn An Dng: Ct 那 T Lch Tray phc v thi cng xy mi cng Ho角ng Lu17:27 22/03/2020

  Cng ty TNHH MTV Khai th芍c Cng tr足nh thy li An Hi (n v ch u t) va c UBND th角nh ph cho ph谷p tin h角nh 角o ct 那 phc v thi cng cng tr足nh sa cha cng Ho角ng Lu ti K3+050 那 T Lch Tray, x Hng Phong (huyn An Dng).

  Xem th那m

 • Ho角n th角nh tuyn 那 b那 tng Khu th cu R角o 2

  Ho角n th角nh tuyn 那 b那 tng Khu th cu R角o 217:24 22/03/2020

  Theo Ban qun l d 芍n u t xy dng c芍c cng tr足nh nng nghip v角 PTNT Hi Ph辰ng, tuyn 那 b那 tng Khu th cu R角o 2 thuc a b角n phng Vnh Nim (qun L那 Chn) va c u t ho角n th角nh a v角o s dng phc v cng t芍c ph辰ng chng thi那n tai trc m迄a bo l nm 2020.

  Xem th那m

 • m bo nhu yu phm chng dch Covid-19

  m bo nhu yu phm chng dch Covid-1917:23 22/03/2020

  Trc nhng din bin phc tp ca dch Covid-19, c芍c n v, a phng thc hin r角 so芍t v角 xy dng phng 芍n m bo nhu cu, ngun lc, d tr v nhu yu phm phc v cng t芍c ph辰ng chng dch; g車p phn m bo an sinh x hi v角 n nh t足nh h足nh kinh t - x hi tr那n a b角n th角nh ph.

  Xem th那m

 • Xut khu go 每 im s芍ng bc tranh xut khu nhng th芍ng u nm

  Xut khu go 每 im s芍ng bc tranh xut khu nhng th芍ng u nm17:19 22/03/2020

  Trong bi cnh nn kinh t trong nc v角 th gii chu nh hng ca dch bnh Covid 每 19 khin nhiu hot ng sn xut, kinh doanh b t芍c ng ti那u cc th足 vn c辰n im s芍ng trong bc tranh xut khu ca Vit Nam khi lng go xut khu trong 2 th芍ng u nm tip tc tng mnh#

  Xem th那m

 • Ch赤nh ph Hoa K khng c車 ch trng tm thi ngng nhp khu sn phm dt may ca Vit Nam

  Ch赤nh ph Hoa K khng c車 ch trng tm thi ngng nhp khu sn phm dt may ca Vit Nam10:03 22/03/2020

  Li那n quan n thng tin cho rng Ch赤nh ph Hoa K ang 芍p dng ch赤nh s芍ch tm thi ngng nhp khu c芍c sn phm dt may ca Vit Nam, i s Vit Nam ti M H角 Kim Ngc khng nh y l角 thng tin khng ch赤nh x芍c.

  Xem th那m

 • Sn bay Vn n 車n th那m ngi Vit tr v t v迄ng dch

  Sn bay Vn n 車n th那m ngi Vit tr v t v迄ng dch09:00 21/03/2020

  Ti 18/3/2020, chuyn bay a ngi Vit tr v t Indonesia h c芍nh ti Cng h角ng khng quc t Vn n (Qung Ninh). Quy tr足nh 車n chuyn bay c tun th cht ch quy nh v ph辰ng dch. 43 h角nh kh芍ch sau 車 c c芍ch ly theo di sc khe.

  Xem th那m

 • H角ng h車a n EU vn c lu thng bo m ngun cung

  H角ng h車a n EU vn c lu thng bo m ngun cung10:43 20/03/2020

  B Cng Thng cho bit, trc din bin dch COVID-19 ng角y c角ng nghi那m trng, chu u tr th角nh tm dch ca th gii, c芍c nc EU c車 nhng ng th芍i quyt lit hn trong vic 芍p dng c芍c bin ph芍p nghi那m ngt ngn nga dch bnh ly lan.

  Xem th那m

 • Nhiu quc gia tr那n th gii t h角ng Vit Nam sn xut b k赤t x谷t nghim vius SARS-CoV-2

  Nhiu quc gia tr那n th gii t h角ng Vit Nam sn xut b k赤t x谷t nghim vius SARS-CoV-223:05 19/03/2020

  Ng角y 17/3, ti H角 Ni, B Khoa hc v角 Cng ngh l角m vic vi B Y t v trin khai Ch th s 13/CT-TTg ca Th tng Ch赤nh ph v y mnh ph辰ng, chng dch COVID-19 trong t足nh h足nh mi.

  Xem th那m

 • doanh nghip bt kh車 khn trong m迄a dch Covid-19

  doanh nghip bt kh車 khn trong m迄a dch Covid-1918:38 19/03/2020

  Do nh hng bi dch bnh Covid-19, mt s doanh nghip phi tm dng mt phn trong dy chuyn sn xut hoc k谷o gin tin sn xut. Trc thc t n角y, UBND tnh ch o cho c芍c s, ng角nh, a phng t足m gii ph芍p h tr, th芍o g kh車 khn cho doanh nghip v角 to iu kin tt nht doanh nghip duy tr足 hot ng.

  Xem th那m

 • Huyn An Dng y nhanh tin thi cng c芍c d 芍n

  Huyn An Dng y nhanh tin thi cng c芍c d 芍n 15:37 18/03/2020

  bo m tin ho角n th角nh c芍c d 芍n trng im tr那n a b角n huyn, hin huyn An Dng ang tp trung mi ngun lc u t kt cu h tng giao thng, trng hc, nh角 vn h車a tng bc ho角n thin c s h tng phc v ph芍t trin kinh t x hi a phng, g車p phn thay i b mt th huyn.

  Xem th那m

 • Gi芍 ln hi bt u gim

  Gi芍 ln hi bt u gim16:58 15/03/2020

  Bt u t ng角y 13-3, th trng thc phm ghi nhn s chuyn bin ca gi芍 ln hi theo chiu hng gim nh tr那n c 3 min t nc. Tuy nhi那n theo nhn nh ca c芍c chuy那n gia, mc gim n角y l角 cha tng xng#

  Xem th那m

Bn tin Ph芍p lut

Video clip

Ph車ng s nh

An to角n giao thng