Li lo thc phm mt an ton ma nng nng

21:15 22/05/2020

My ngy nay, thi tit nng nng d di, mc d trc c my trn ma ln, nhng dng nh nhit cha c du hiu thuyn gim. iu ny ang khin cho thc phm by bn ti cc ch ng trc nguy c chng b h hoi, gy mt an ton.

Thc phm bán ngoài ch truyn thng mùa nóng rt nhanh b gim cht lng

Lo nht ch truyn thng

Ch Nguyn Th Thu ng Cát Bi cho bit, sau t giãn cách xã hi phòng chng dch bnh Covid-19 va qua, vic hp ch khu vc lòng ng cng c chính quyn kim soát cht, nên nhân th ch dành mt phn din tích ca nhà cho thuê bán tht. Chính vì vy ch chng kin rt rõ, mt tht ca ngi thuê nhà bán bày ra bui sáng còn ti hng màu tit, n bui tra ã nht nht, có ming bc mùi ôi.

Ch Thu cho bit thêm, vì nhà gn ch nên mùa ông c gn gi sp ba ch mi mua thc n cho mt thi gian, nhng mùa hè này c phi ra ch sm, vì mun mt chút là v phi ôi oai, nht là các loi tht làm sn và thy sn rã ông.

Còn theo mt s tiu thng ng An à, ngun tht ti sng ti các ch trên a bàn thành ph hin n t nhiu ngun, nhng vì xu th phc v công nghip nên tri qua nhiu công on lu tr. Trc kia a phn các ca hàng tht t mua ln gà sng v git m và bán l, nay mt phn tn công tn sc, mt phn do b qun lý cht nên mô hình này ngày càng gim i.

Hu ht ngi bán ct li t các lò m, vì vy thi gian sn phm “chy” trên tuyn lu thông dài hn, khin nguy c n vi ngi tiêu dùng cng cao hn. Ông S. xã Khi Ngha (Tiên Lãng) chuyên ngh cung cp gia cm làm sn cho các ch ni thành chia s: “Phn ln gia cm phi vt lông t êm, sáng sm c chuyn vào b mi cho các u tiêu th…”.

Cách thc nh vy, nên các sn phm trên dù có n tay ngi tiêu dùng t sáng sm, nhng cng ã c x tht t vài ting ting trc ó. Trong iu kin nh vy, ngun tht bày n tra hoc chiu không ôi mi l.

i vi ngun thy sn, ngoài cá tôm ti nuôi c gi sng bng các dng c cha nc truyn thng, phn ln thy sn khai thác ánh bt u p á trong thùng xp hoc t nhiên. So vi các loi tht thì thi gian n ôi ca tôm cá còn nhanh hn, nht là loi khi rã ông, phn ni tng h hi nhanh nht.

Trong khi ó hu ht các loi rau qu ti u chung hoàn cnh, vi cái nóng oi mùa hè, rau xanh dù c ti nc u n vn héo r, qu thì mau chín và phân hy. Theo nhiu khách hàng ni tr, a s các loi qu hin u có du hiu dùng thuc bo qun, mùa ông ít l hn, nhng mùa hè ch cn mua v mt ngày, trên tng qu u xut hin vt châm b l toét hoc thâm rám, k c nhng sn phm mua t siêu th, ri môi trng bo ôn là có hin tng trên.

Khi phi nói n vic cht lng khi thc phm ti b gim, mà bn thân nó luôn em li thit hi ln v kinh t cho ngi bán, nguy hi mt an toàn cho ngi tiêu dùng.

C th ti các ch u mi vào mùa này, giá tht bui tra bao gi cng gim ít nht 10% so vi bui sáng, giá tôm cá n ôi có khi gim ti hn 20% so vi lúc va “thoát lò”. Mà ng nh n phi, ngi dùng thy mt ngon là mt l, li thêm tâm trng lo lng. Nguy hi hn, nu thc phm b h hoi b , li c bán dn bán cho các quán cm, hàng n, xng cm hp…

Các siêu th có ch bo ôn tt, áp ng yêu cu mùa hè

Cn tng cng qun lý, kim soát

áng nói là lng cung thc phm ti các ch truyn thng vn chim a s vi ngi tiêu dùng, mà không phi ngi ni tr nào cng có iu kin la chn thi gian i ch thích hp mua c sn phm va ý.

Trên thc t, bo qun thc phm nu không dùng hóa cht thì cách ph bin nht vn là lu tr trong môi trng bo ôn, hin ch có h thng các siêu th, mt s ít ca hàng chuyên doanh thc phm khác trên a bàn thành ph áp ng c yêu cu này.

Ngha là, mi ngày có mt khi lng thc phm rt ln không m bo tiêu chun vn c tiêu th, tri sut h thng phân phi ca các ch ni ngoi thành qua ng buôn mt bán sp.

Mà ây, trách nhim thuc khá nhiu v thói quen ca ngi mua, bng chng là dù nhiu ngi không có iu kin i siêu th, nhng ngay ti các ca hàng bán có ch bo ôn cng rt vng khách. Có l tâm lý mua r tit kim khu phn n vn è nng lên ngi tiêu dùng, dù bit rng nhiu khi “li bt cp hi”.

Trong t trin khai “Tháng hành ng vì an toàn thc phm” va qua, Phó Ch tch UBND TP Lê Khc Nam, Phó trng ban ch o liên ngành v an toàn thc phm thành ph nêu rõ. Thi gian qua thành ph ã tp trung cao công tác an toàn thc phm, to chuyn bin rõ nét, nhng v vic liên quan n an toàn thc phm ã gim áng k.

Tuy nhiên nguy c mt an toàn vn còn phc tp, nht là các khâu sn xut, các c s git m, các bp n tp th và thc n ng ph… Chính vì vy, thành ph ã chn ch an toàn nm này là “Nghiêm chnh chp hành chính sách pháp lut trong sn xut, kinh doanh và qung cáo thc phm”.

Theo mt s liu báo cáo,  trên a bàn Hi Phòng hin có khong 24 nghìn c s sn xut, kinh doanh thc phm. Trong ó có khong 7 nghìn c s sn xut, gn 6 nghìn c s kinh doanh, còn li chim phn nhiu là c s dch v n ung, hu ht là mô hình nh l, quy mô h gia ình hoc thc n ng ph.

Có th nói, sau thi gian ngt quãng vì dch bnh Covid-19, thi im này cng là lúc du lch bin khi ng li mnh m, lng khách n Hi Phong tng cao s phát sinh nhu cu tiêu th thc phm. Mt khác, vi v th ca ngõ giao thng hàng hóa, Hi Phòng là mt trung tâm sn xut, kinh doanh, dch v và s dng thc phm ln ca khu vc.

Cùng vi ó, s xut hin ca hàng chc khu công nghip, s dng lao ng tp trung, chính là tin phát trin ca mô hình n ung công nghip và dch v n ung khác, tim n nguy c mt ATTP.

Nhng kt qu t c thi gian qua là kh quan, nhng nhim v bo m ATTP là mt vn ln, din ra trên phm vi rng, tim n nhiu phc tp. Thit ngh trong thi gian ti, cùng vi nhim v phát trin kinh t xã hi nói chung, công tác ATTP cn phi c tp trung tng xng vi tc phát trin ca thành ph.

Bên cnh vic y mnh tuyên truyn, phát trin các mô hình sn xut, lu thông, tiêu th thc phm sch, cn tng cng kim tra, kp thi ngn chn và x lý nghiêm các t chc, cá nhân buôn bán, vn chuyn các loi sn phm thc phm không rõ ngun gc xut x, hàng nhái, hàng gi, hàng kém cht lng.

Hy vng rng, vi quyt tâm cao, Hi Phòng s to c bc chuyn cn bn trong công tác qun lý bo m cho ngi qun lý, ngi tiêu dùng kim soát c chui thc phm “t trang tri n bàn n”, to môi trng thc phm an toàn bèn vng, vì sc khe cng ng.

          Lê Minh Thng

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha