Lp 6 cht kim sot dch Covid-19 lin ngnh ti cc ca ng ra vo thnh ph: Ngi dn v du khch hoan nghnh

16:00 25/03/2020

Thc hin ch o ca Ch tch UBND TP ti Quyt nh s 833/Q-UBND v vic thnh lp 6 cht kim sot dch Covid-19 lin ngnh ti cc ca ng ra vo thnh ph Hi Phng bng ng b, vi tinh thn nghim tc, quyt lit, ngay t 6h sng 25-3, cc ngnh chc nng ca thnh ph ng lot trin khai thc hin.

Theo ghi nhn ca phóng viên Báo An ninh Hi Phòng, ti khu vc Cht s 1 t ti Trm thu phí Quc l 5 (huyn An Dng), các lc lng chc nng bao gm 9  thành viên thuc các n v nh Công an huyn An Dng, Y t huyn, Quân s huyn và cán b Thanh tra giao thông thuc S Giao thông vn ti . 

 

CSGT huyn An Dng hng dn xe vào khu vc cht kim dch

 

Theo ó, ngay t li vào Quc l 5, t công tác ca lc lng CSGT huyn ã hng dn các xe khách vào khu vc kim soát y t, tin hành o thân nhit tng hành khách trên xe và nhc nh mi ngi t giác eo khu trang, m bo v sinh phòng chng dch. Các xe khách ch yu di chuyn t các a bàn Hà Ni, Hi Dng, Hng Yên n Hi Phòng.

Trao i vi chúng tôi, Trung tá Nguyn Quang Hng – Công an huyn An Dng cho bit: Ngay t 6h sáng nay, t công tác ã có mt y nghiêm túc thc hin nhim v. Tính n thi im 9h cùng ngày, t công tác ã kim tra y t ca trên 30 xe khách vi trên 300 lt hành khách. Tuy nhiên vn còn mt s hành khách không eo khu trang, t công tác ã tin hành tuyên truyn, nhc nh hành khách nghiêm chnh chp hành các quy nh v phòng, chng dch.

Hng dn hành khách là ngi nc ngoài khai báo y t

Dng chân ti khu vc cht s 2 c t ti phía sau Trm thu phí ng cao tc Hà Ni - Hi Phòng, nhánh xung quc l 10 huyn An Lão, ca ngõ phía Tây Nam thành ph. Qua quan sát, nhn thy ây là tuyn giao thông có lu lng phng tin giao thông qua li khá ông. c bit, a bàn có nhiu khu công nghip nh: Tràng Du, Nomura, Tân Liên... do ó s lng ngi nc ngoài n và i qua  khu vc này khá cao, do ó công tác kim soát y t c các lc lng thc hin rt nghiêm túc, bài bn. Vi mi xe khách i qua Trm thu phí u c T công tác thc hin phun kh khun, ly thông tin cá nhân; o thân nhit tng hành khách và lái xe, khai báo lch trình….

Nhân viên Y t phun kh khun toàn b thân xe

i tá Hoàng Vn Nam, Trng CAH An Lão cho bit: Nghiêm túc thc hin ch o ca Ban ch o phòng chng dch Covid-19 thành ph, trong quá trình hot ng, cht kim tra y t ngoài nhim v kim soát ngi và phng tin hng t các tnh vào a bàn thành ph còn thc hin phun thuc tiêu c kh trùng; tuyên truyn cách phòng, chng Covid-19; tin hành kim tra y t, o thân nhit tt c ngi vào và thc hin kê khai y t theo quy nh ca B Y t. Trong trng hp phát hin ngi có biu hin ho, st s chuyn v khu cách ly tm thi theo dõi din bin sc khe.

Ngoài ra, ngi dân, du khách còn c cung cp s in thoi, ng dây nóng báo vi các c quan chc nng khi c th có nhng du hiu bt thng.  Khi c yêu cu khai báo lch trình, anh ào Vn Thanh, Cu Giy, Hà Ni, lái xe cho ông Kim Yong Ho (ngi Hàn Quc, công tác ti KCN Tràng Du) cho bit, mc dù phi gián on hành trình nhng c lái xe và hành khách u cm thy thoi mái và t nguyn thc hin các yêu cu ca lc lng chc nng v chng dch Covid-19.

Lái xe khai báo lch trình

Thng tá Vn Thng, Ch huy trng BCH quân s huyn An Lão cho bit: ngay t chiu ngày 24-3, Ban ch huy quân s huyn ã c cán b làm nhim v xung cht kim tra y t, phi hp cùng các ngành chc nng dng 2 nhà lán và chun b mt s t trang, thit b sn sàng phc v cách ly nu phát hin có trng hp phi theo dõi y t.

Lc lng CSGT iu tit giao thông, tránh ùn tc

Dng chân ti cht phía sau Trm thu phí ng tc Hà Ni - Hi Phòng nhánh xung ng 353, qun Dng Kinh, kim tra y t theo quy nh, mt ngi dân cho bit, mc dù phi i ch quá trình kim tra y t và khai báo lch trình, nhng cá nhân anh và nhiu khách dng chân ti ây vn cm thy thoi mái và t nguyn vì vic làm ca các lc lng chc nng. Vi tinh thn chung tay phòng, chng Covid-19, mi ngi s nghiêm túc chp hành các quy nh.

 

Phóng viên Báo ANHP in t phng vn Thng tá Vn Thng - Ch huy trng BCH quân s huyn An Lão

Ti Cht chân cu Nghìn - Quc l 10 (huyn Vnh Bo), theo ghi nhn ca phóng viên, tt c các xe khi i qua u c lc lng CSGT hng dn vào khu vc phun kh khun toàn b thân xe, yêu cu lái xe khai báo thông tin cá nhân tin liên h nu phát hin trên xe có trng hp nghi ng nhim. Cùng vi ó, mt t công tác ca lc lng y t huyn tin hành o thân nhit tng hành khách trên xe, ng thi tuyên truyn, nhc nh tng ngi dân nâng cao ý thc v phòng dch.

Có mt ti ây t 6h30’ ngày 25-3, Thng tá Ngô Thanh Tun - Trng CAH Vnh Bo - cho bit: Ngay t ngày 24-3, CAH ã c t công tác có mt ti cht y t sn sàng phi hp cùng các c quan liên ngành dn dp v sinh, phát quang c di, thu dn rác thi ly a im dng lán tri, sp xp trang thit b cn thit chun b cho công tác kim tra c tin hành thun tin, m bo yêu cu.

Cùng vi ó, lc lng Công an huyn tng cng m bo ANTT,  hng dn iu tit giao thông, tránh ùn tc giao thông khi có nhiu xe cùng vào kim tra y t 1 lúc. ng thi h tr lc lng y t kim tra thân nhit toàn b hành khách và lái xe,  kiên quyt x lý i vi nhng trng hp không chp hành vào khu vc cht kim tra y t cng nh trn tránh không o kim tra thân nhit hay khai báo y t.

Ghi nhn ti các cht im còn li, mc dù thi tit không thun li, lng xe và hành khách ln nhng các lc lng chc nng ca thành ph ã rt c gng thc hin y các th tc kim tra y t và kim tra nghip v vi tt c hành khách và lái xe ra vào a bàn thành ph, m bo n nh, an toàn, hiu qu.

Nhóm Phóng viên Ban in t

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha