LI CM T

  17:00 26/04/2020

  LI CM T 

  Gia ình chúng tôi xin trân trng gi li cm t ti:

       Các ng chí lãnh o, nguyên lãnh o ng y, Ban Giám c CATP Hi Phòng; ng y, lãnh o, ch huy và CBCS Phòng Cnh sát Kinh t, Công an qun Ngô Quyn, Công an qun Hi An; Công an các qun, huyn, phòng trc thuc CATP; các c quan, t chc, oàn th, cá nhân trong và ngoài lc lng CAND; Qun y, HND, UBND, y Ban MTTQ Vit Nam qun Ngô Quyn; cán b, nhân dân phng ng Quc Bình, qun Ngô Quyn và cán b, nhân dân phng ng Hi, qun Hi An; Thng Ta Thích Qung Minh – Tr trì Chùa Thng Phúc cùng các v s nhà chùa; Ban t chc tang l; h hàng ni ngoi, các gia ình thông gia, liên gia; bà con li xóm cùng bn bè thân hu gn xa ã gi in chia bun, gi vòng hoa ving, n phúng ving, d l truy iu và tin a v, m ca chúng tôi là Thiu tá Lê Th Minh Huyn, sinh nm 1982, t th hi 02h40 ngày 24/4/2020 (tc ngày 2/4 nm Cánh Tý), v ni an ngh cui cùng.

        Trong quá trình t chc tang l có iu gì s sut, gia ình mong nhn c s thông cm và lng th.

                                                                                                                                                                        Quân phu

                                                                                                                                                                   Nguyn Vn Ngc

                                                                                                                       Các con: Nguyn Gia Khánh, Nguyn Ngc Khánh Linh

  T kha:
  Bnh lun ca bn v bi vit...

  captcha