Li cm t

  21:30 10/05/2020

  Gia ình chúng tôi xin chân thành cm t:

  ng y- Ban Giám c CATP; các phòng ban nghip v; Công an các qun, huyn; Qun y- HND- UBND- UBMTTQ, các phòng ban qun Hng Bàng; ng y- BCH CAQ, các i nghip v, ng y- HND- UBND phng Máy Chai, qun Ngô Quyn; ng y- HND- UBND, Công an các phng thuc qun Hng Bàng, qun Dng Kinh; CLB Công an hu trí qun Hng Bàng; Hi ng hng Vnh Bo qun Hng Bàng, qun Dng Kinh; ng y- HHD- UBND xã Vnh An, huyn Vnh Bo; các c quan doanh nghip, trng hc trên a bàn qun Hng Bàng, Dng Kinh; BG Bnh vin 203, Nhà kách Quân khu 3, Nhà khách Hi quân; ng y- BCH L oàn 602 B Tham mu Hi quân, BCH Tiu oàn 3, i i 63, 68, 69 L oàn 602; S thy cùng các tng ni pht t chùa Quang Trung, huyn Vnh Bo; Hi CCB xã Vnh An, huyn Vnh Bo cùng h hàng ni ngoi, các gia ình thông gia, liên gia, bn bè thân bng c hu gn xa ã n thm hi, chia bun, a tin cha, ông chúng tôi là c Nguyn Vn Cát, sinh nm 1932, Huy hiu 60 nm tui ng, trú ti s 24/112 ng Ngô Quyn, phng Máy Chai, qun Ngô Quyn, Hi Phòng, t th vào hi 21h40’ ngày 03/5/2020 (tc ngày 11/4 âm lch) v ni an ngh cui cùng ti Ngha trang Nhân dân thôn Kim Ngân, xã Vnh An, huyn Vnh Bo, Hi Phòng.

  Trong lúc tang gia bi ri, có iu gì s sut, gia ình xin c lng th.

  Thay mt gia ình

  Con trng:

  Nguyn Thành Lng

  Con th:

  Nguyn Vn nh

  Nguyn Thành Thuyn

  cùng các con cháu.

  T kha:
  Bnh lun ca bn v bi vit...

  captcha

  tin bi cng chuyn mc:

  Li cm t

  Li cm t

  16:56 24/04/2020

  Li cm t

  Li cm t

  21:13 02/02/2020

  TIN BUN

  TIN BUN

  06:08 31/01/2020

  Li cm t

  Li cm t

  18:07 30/12/2019

  Tin bun

  Tin bun

  11:06 29/12/2019

  TIN BUN

  TIN BUN

  19:06 27/12/2019