Lc lng an ninh CATP: Ro chn vng chc trn tuyn u phng, chng dch Covid-19

15:25 24/03/2020

Vi c th ca mt thnh ph cng nghip, dch v, trung tm hi nhp quc t, u mi giao thng, cng tc phng chng dch bnh Covid-19 ca Hi Phng phi ht sc quyt lit mi t hiu qu. Trong s ng gp tch cc ca lc lng an ninh Cng an thnh ph (CATP) lp nn tm ro chn vng chc trn tuyn u chng dch. i t o Quang Trng - Ph Gim c CATP tr li phng vn ca phng vin Bo An ninh Hi Phng v vn ny .
i tá ào Quang Trng - Phó Giám c CATP

Phóng viên (PV): Trc ht, xin ng chí cho bit, ngn chn dch ngay t các ca khu, lc lng CATP trên tuyn u ã trin khai nhng bin pháp nh th nào?

i tá ào Quang Trng: Theo chc nng c giao, CATP ang thc hin công tác qun lý Nhà nc v hot ng xut nhp cnh (XNC), c th Phòng Qun lý XNC- CATP trc tip thc hin chc nng này. Là ca ngõ quc t bng c cng bin, ng hàng không, có nhiu khách du lch quc t, kiu bào, hc sinh, sinh viên, ngi lao ng các nc ang là tâm dch i-n, Hi Phòng có nguy c cao dch bnh xâm nhp, bùng phát.

iu này liên quan trc tip và tr thành thách thc ln cho công tác qun lý XNC và nhng chin s an ninh là nhng ngi thc hin nhim v trên tuyn u phòng chng dch bnh.

Thc hin các vn bn ch o ca Chính ph, ng y CATW và Thành y,HND, UBND thành ph, Giám c CATP ã ch o Phòng Qun lý XNC-CATP xây dng các phng án, tng cng lc lng, bin pháp qun lý ngi nc ngoài sinh sng, hot ng, làm vic, tham quan, du lch trên a bàn thành ph, ngi Vit Nam nhp cnh v Hi Phòng t các quc gia, vùng lãnh th có dch; Phi hp các c quan chc nng thc hin các bin pháp y t ngay t sân bay Cát Bi.

Các lc lng CATP ã rà soát, lp danh sách ngi nc ngoài v nc, ã i qua nhng vùng dch nào, t ó có ngay thông tin cn thit phc v kp thi các bin pháp phòng, chng dch, thc hin cách ly, giám sát y t. Bi vy, khi nhn c ch o ca cp trên, CBCS ã ch ng, thc hin nhim v hiu qu. Tính t u nm n ht ngày 15-3 (thi gian bùng phát dch bnh - PV), CATP ã trin khai nhim v vi 132 chuyn bay quc t ti sân bay Cát Bi, trong ó có 12.300 lt hành khách nhp cnh và 12.282 lt hành khách xut cnh.

Ngoài Cng Hàng không quc t Cát Bi, hot ng XNC ca Hi Phòng còn có Cng bin trong ó th tc XNC thuyn viên qua khu vc này do B i biên phòng và các c quan khác m nhim, lc lng Công an sn sàng phi hp thc hin khi có yêu cu.

Cùng vi thc hin tt nhim v qun lý XNC ca khu, CATP còn ch o các lc lng nh: An ninh kinh t, An ninh chính tr ni b và Công an các qun, huyn phi hp, tp trung nm chc tình hình các doanh nghip trên a bàn thành ph, nht là doanh nghip có vn u t nc ngoài, có s lng chuyên gia, ngi lao ng nc ngoài thng xuyên hot ng, làm vic trên a bàn thành ph, kp thi phát hin các vn liên quan n dch bnh Covid-19 báo cáo và thông tin vi các c quan chc nng gii quyt, x lý bo m yêu cu phòng, chng dch.

i vi vic li dng dch bnh hot ng chng phá, xuyên tc, ba t, bôi xu ng li, ch trng, chính sách ca ng, Chính ph gây hoang mang trong d lun, các lc lng ã nm chc tình hình, phi hp các c quan thông tin truyn thông tp trung phát hin, u tranh, phn bác các quan im sai trái, thù ch, tung tin tht thit, ba t v tình hình, din bin ca dch bnh, x lý nghiêm hàng chc trng hp vi phm, góp phn trn an d lun, n nh tình hình.

PV: Dch bnh Covid-19 nc ta ang bc sang mt giai on mi, vi nhng din bin khó lng hn. Thi gian ti lc lng an ninh CATP s trin khai nhim v nh th nào, tha ng chí?

i tá ào Quang Trng: Trong quá trình thc hin nhim v, lc lng CATP cùng y t ca khu thc hin nhim v khai báo y t, o thân nhit, xác minh thông tin liên quan n gn 30.000 lt khách, t ó xác nh trng hp thuc din cách ly a n các c s tp trung. n nay ã tin hành rà soát s hành khách trên toàn b 18 chuyn bay có bnh nhân, xác nh nhng ngi ã n hoc ang c trú trên a bàn, cng nh nhng ngi tip xúc tham mu bin pháp phòng nga.

Cng Hàng không quc t Cát Bi ã tm dng toàn b các chuyn bay quc t t Hi Phòng n và i Côn Minh và Thâm Quyn (Trung Quc), Incheon (Hàn Quc) và BangKok (Thái Lan). Hin ti ch còn các chuyn bay ni a, lc lng an ninh CATP tin hành sàng lc các trng hp có nguy c do tip xúc vi ngi mc Covid-19, kim tra các du hiu, kim chng xut nhp cnh trên h chiu, vé máy bay, th tàu… phi hp Công an các a phng và c quan chc nng khác, sn sàng a ngi thuc din cách ly v các khu cách ly tp trung theo quy nh.

Theo các vn bn ch o mi, s tm dng không nhp cnh ngi nc ngoài, nhng chng trình ca Chính ph a công dân Vit Nam nc ngoài tr v vn tip tc.

Mt khác s bnh nhân trong nc cng ang tng nhanh, gn ây UBND TP có vn bn ch o tng cng vic kim tra, giám sát y t ti Cng Hàng không quc t Cát Bi phòng nga lây chéo. CATP ã ch o các n v nghip v ANND tip tc làm tt công tác phi hp, gi mi liên h thng xuyên vi các ban, ngành, a phng, cp nht thông tin kp thi. CATP cng tham gia vi vai trò tr ct trong các kch bn, ch ng nhiu phng án, sn sàng trong mi tình hung.

Xác nh CBCS làm nhim v trên tuyn u là nhng ngi u tiên tip xúc vi ngun lây nhim, ht sc gian nan và nguy him, trên tinh thn ó, CATP ã quán trit CBCS các n v phi hp thc hin nghiêm túc và y các bin pháp phòng, chng dch. Trc ht bo m sc khe CBCS, gi vng i ng, các c s làm vic thng xuyên c kh khun, mi ngi n c quan làm vic u thc hin sát trùng, eo khu trang. ng thi treo bng khuyn cáo, hng dn ngi dân n giao dch thc hin úng các quy nh v y t. Các lc lng an ninh làm vic trên các ca khu, cng, sân bay phi thc hin nghiêm ngt quy trình, s dng trang thit b bo h y t...

y lùi dch bnh, mi CBCS an ninh CATP phi giành th ch ng, bo m là rào chn vng chc tuyn u, ngn chn dch Covid-19 t xa, vì bình yên cuc sng, vì hnh phúc ca nhân dân.

PV: Xin trân trng cm n ng chí!

LÊ MINH THNG thc hin

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha