Lc lng Cnh st giao thng ton quc tng kim sot phng tin giao thng ng b

10:27 08/05/2020

T 15/5 n 14/6/2020, lc lng Cnh st giao thng (CSGT) ton quc ra qun tng kim sot x l vi phm, bo m trt t, an ton giao thng, trt t x hi.

Trc nhng din bin phc tp tr li ca tình hình trt t, an toàn giao thông, nht là sau t ngh L 30/4, 1/5 và ni lng thc hin giãn cách xã hi phòng, chng dch bnh COVID-19, Cc CSGT va ban hành K hoch tng kim soát phng tin giao thông ng b. K hoch nhm tip tc thc hin nghiêm túc, có hiu qu Lut Phòng, chng tác hi ca ru, bia; Ngh nh s 100/2019/N-CP ca Chính ph quy nh x pht vi phm hành chính trong lnh vc giao thông ng b và ng st và K hoch ca B Công an v phòng, chng ua xe trái phép.

Theo ó, lc lng CSGT toàn quc b trí lc lng, phng tin, thit b k thut tp trung kim soát các loi phng tin giao thông c gii ng b, tp trung vào ô tô kinh doanh vn ti hành khách, ô tô vn ti container, ô tô con và xe mô tô. Trong thi gian thc hin tng kim soát, CSGT các n v, a phng c dng các phng tin tp trung x lý nghiêm hành vi vi phm v nng cn, ma túy, tc , làn ng, phn ng, tránh vt, vi phm quy nh v m bo him, lng lách, ánh võng, iu khin xe thành oàn; thi gian tp trung vào khung gi thng xy ra tai nn giao thông theo thc t tình hình tng ni và do a phng quyt nh, m bo hiu qu, kim ch gim tai nn giao thông, ùn tc giao thông; bo m trt t xã hi.

Lc lng CSGT toàn quc tng kim tra, x lý vi phm giao thông.

K hoch cng hng ti vic kim soát trên các tuyn ng b cao tc và Quc l 1 (t Lng Sn n TP. H Chí Minh). i vi các tuyn ng khác, cn c tình hình thc t, Giám c Công an tnh, thành ph có k hoch tng kim soát hoc kim soát theo các chuyên cho phù hp.

Lc lng CSGT s dng các loi camera gm gn trên xe ô tô, mini, cm tay ã c trang cp ghi li toàn b hot ng trong ca công tác, các hành vi không chp hành hiu lnh ca CSGT, chng ngi thi hành công v, ua xe trái phép và các loi ti phm khác làm cn c x lý theo úng quy nh ca pháp lut.

Cc CSGT yêu cu tt c cán b, chin s trong lc lng CSGT phi nêu cao tinh thn trách nhim, chp hành nghiêm iu lnh Công an nhân dân và quy trình công tác... thc hin theo úng hng dn ca ngành Y t v vic eo khu trang, gng tay và các dng c bo h m bo an toàn cho mình và ngi dân trong công tác phòng, chng dch COVID-19. Khi kim tra nng cn thc hin theo in ch o ca B Công an, khuyn cáo ca B Y t, tuân th nghiêm ngt quy trình thao tác s dng thit b, bo m v sinh, sát khun dng c o, s dng tng ng thi riêng cho tng ngi, bo qun và tiêu hy úng quy nh ca ngành Y t i vi gng tay, khu trang, ng thi ã qua s dng.

Theo Minh Hi/Cng thông tin in t B Công an
T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha