Lc lng v trang qun L Chn: N lc ht mnh trong nhng ngy vng chng dch

18:27 04/05/2020

Thc hin nghim Ch th s 16/CT-TTg ngy 31/3/2020 ca Th tng Chnh ph; Ch th s s 26-CT/TU ngy 26/3/2020 v Ch th s 27-CT/TU ngy 31/3/2020 ca Ban Thng v Thnh y v ch o ca B CHQS thnh ph, nhng ngy qua, cn b, chin s LLVT qun L Chn ngy m xung kch trong trn tuyn chng dch Covid-19...

 

i úy Quân nhân chuyên nghip Ngô Doãn Lý, Nhân viên Tham mu, Ban CHQS qun Lê Chân h tr các nhân viên y t kim tra thân nhit các công dân trong khu cách ly ti Ký túc xá sinh viên Trng i hc Qun lý và Công ngh Hi Phòng
i úy Quân nhân chuyên nghip Ngô Doãn Lý, Nhân viên Tham mu, Ban CHQS qun Lê Chân h tr các nhân viên y t kim tra thân nhit các công dân trong khu cách ly ti Ký túc xá sinh viên Trng i hc Qun lý và Công ngh Hi Phòng

Trao i vi chúng tôi, Thiu tá ng Ngc Dng, Phó Ch huy trng - Tham mu trng Ban CHQS qun Lê Chân cho bit:

“Vi tinh thn “Chng dch nh chng gic” n v ã quán trit và thc hin nghiêm Ch th s 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 ca Th tng Chính ph; Ch th s s 26-CT/TU ngày 26-3-2020 và Ch th s 27-CT/TU ngày 31-3-2020 ca Ban Thng v Thành y; phi hp vi các lc lng tham mu cho Qun y, UBND qun thành lp Ban ch o phòng chng dch các cp; c trên 760 cán b, nhân viên Ban CHQS qun và chin s dân quân các phng phòng chng dch ti các khu cách ly; các cht kim soát dch ca qun, phng và t dân ph, hot ng 24/24 gi.

Các

Nhng chin s Dân quân T v thc hin nhim v tai cht kim soát dch Covid 19 ti chân Cu Nim 2

Do a bàn rng, mt ngi và phng tin qua li rt ln, quân s ít li cùng lúc phi thc hin nhiu nhim v khác nhau, vic thc hin nhim v kim soát dch ti các cht gt nhiu khó khn, nhng LLVT qun vn ngày êm bám tr, n lc ht mình cùng vi các lc lng kim soát cht ch ngi và các phng tin ra vào thành ph qua a bàn qun.

Chia s v nhng khó khn khi tham gia thc hin nhim v Cht kim soát dch Covid-19 ti khu vc chân Cu Nim 2, chin s dân quân t v ng ình ng (Ban CHQS phng Vnh Nim) cho bit:

"Nhng ngày u thc hin nhim v, vi nhim v o kim tra thân nhit ngi dân và phun kh khun các phng tin t tnh khác qua cht, chúng tôi luôn xác nh rõ nhim v phòng chng dch, không dch bnh xâm nhp vào a bàn qun cng nh thành ph”.

Các

Cán b, nhân viên,  chin s Dân quân T v và các lc lng chc nng thc hin nhim v ti cht kim soát dch Covid 19 ti chân Cu Nim 2

Trc ó, Ban CHQS qun cng ã huy ng 300 chin s dân quân t v ca 15 phng phi hp vi các lc lng, ch mt ngày, mt êm ã dn dp chun b chu áo khu cách ly tp trung ca qun ti Ký túc xá sinh viên Trng i hc Qun lý và Công ngh Hi Phòng và phi hp vi S Y t tip nhn trên 260 lt công dân v cách ly. ng thi, n v c 10 cán b, nhân viên ngày êm tham gia phc v, bo m mi c s vt cht sinh hot cho công dân vào cách ly.

Ngoài ra, n v còn c cán b, nhân viên i tng cng tham gia làm nhim v phc v ti Trung tâm Giáo dc Quc phòng và An ninh (Trng i hc Hi Phòng).100% cán b, chin s trong LLVT qun khi c giao nhim v u hoàn thành tt nhim v - Thiu tá ng Ngc Dng, cho bit thêm. 

c bit, ã hn mt tháng nay, i úy QNCN Ngô Doãn Lý, cán b Tham mu, Ban CHQS qun ã luôn túc trc ngày êm, tham gia bo m an toàn, h tr các nhân viên y t o thân nhit theo dõi sc khe và giúp ngi dân mi sinh hot trong khu vc cách ly tp trung do Ban CHQS qun m nhim ti Ký túc xá sinh viên Trng i hc Qun lý và Công ngh Hi Phòng. Hàng ngày, thc hin nhim v phc v trong khu cách ly, luôn i mt vi nguy c có th b lây nhim dch, dch bnh, nhng anh ã cùng các ng i ã n lc, không ngi khó, không ngi kh xung kích trong tuyn u chng dch bo v sc khe cho nhân dân. 

Vi s n lc, tinh thn khc phc khó khn, n lc ht mình trong phòng chng dch cán b, chin s LLVT qun Lê Chân ã góp phn cùng vi LLVT thành ph ngn chn không dch bnh xâm nhp vào a bàn, c các cp chính quyn và nhân dân ghi nhn và ánh giá cao. Tính n thi im này, trên a bàn thành ph Hi Phòng không có trng hp nào dng tính vi Covid-19. 

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha