M ca n hc sinh i hc sm v r sot cc trng khng tiu chun dy 2 bui/ngy

21:40 22/05/2020

Cng vn 1107/SGDT-VP v vic m cng trng cho hc sinh n sm c ch vo ch trong thi gian hc sinh bn tr ngh tra v Cng vn s 1109/SGDT-VP v vic r sot cc trng tiu chun dy hai bui/ngy v hc bn tr va c Gim c S Gio dc v o to Hi Phng L Quc Tin k ban hnh ngy 22-5.

Mái trng nên là ngôi nhà th hai ca hc sinh

Công vn 1107 nêu, qua phn ánh ca ph huynh hc sinh và kim tra thc t ca S Giáo dc và ào to, mt s trng Tiu hc có t chc bán trú óng cng trng t 11h30 n 13h30 (thi gian ngh tra ca hc sinh bán trú) khin nhiu hc sinh không bán trú i hc sm không c vào trng. Các em phi t tp, la cà các hàng quán hoc ng i ngoài va hè, lòng ng ngoài cng trng. Vic này dn n nguy c các em d b tai nn giao thông, k xu lm dng, nh hng n sc khe do ma, nng…

chn chnh tình trng này, S GD-T yêu cu Trng phòng GD-T các qun, huyn khn trng ch o Hiu trng các trng Tiu hc nghiêm túc thc hin các ni dung sau:

1. Không c khóa cng trng trong thi gian hc sinh bán trú ngh tra hc sinh không bán trú i hc sm c vào trng.

2. B trí khu vc ch n gi hc bui chiu cho hc sinh không bán trú, m bo không nh hng n vic ngh ngi, sinh hot ca hc sinh bán trú.

S GD-T yêu cu Trng phòng GD-T các qun, huyn nghiêm túc trin khai thc hin.

Công vn 1109 nêu, trong thi gian va qua, do nh hng ca i dch COVID-19, thi gian hc tp ca hc sinh nm hc 2019-2020 phi kéo dài n ngày 15-7-2020. So vi nhng nm hc trc, ây là khong thi gian thi tit nng nóng khc nghit.

m bo các iu kin cho hc sinh hc hai bui/ngày và hc bán trú, S GD-T ngh UBND các qun, huyn ch o phòng GD-T trc thuc phi hp vi các n v chc nng kim tra, rà soát iu kin c s vt cht ti các nhà trng, c bit là trng có t chc hc hai bui/ngày và hc bán trú v h thng in, nc, máy iu hòa, qut mát, an toàn v sinh thc phm...

i vi các nhà trng không m bo nhng iu kin trên, ngh cho dng vic t chc hc hai bui/ngày và hc bán trú.

Kt qu kim tra, rà soát ngh gi v S GD-T qua Vn phòng S trc ngày 30-5-2020 S có cn c, tng hp báo cáo UBND thành ph Hi Phòng.

HI HU 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha