Mt s gii php cp bch trong phng chng dch Covid-19

12:14 26/03/2020

Ngy 26-3, Ban Thng v Thnh y Hi Phng c Ch th s 26-CT/TU v mt s gii php cp bch trong cng tc phng chng dch Covid-19.

Theo ó, trc din bin phc tp ca dch bnh, nhm ngn chn nguy c lây nhim t các quc gia trên th gii và các tnh, thành ph có dch, bo m cho thành ph Hi Phòng an toàn trong mi tình hung, chung sc cùng c nc y lùi dch Covid-19, Ban thng v Thnh y yêu cu:

Bí th Qun y, Huyn y trc tip ch o UBND các qun, huyn quyt nh thành lp ti mi thôn, t dân ph 1 t công tác kim soát phòng, chng dch Covid-19. Thành phn t công tác có t 10-12 thành viên do ng chí Bí th chi b thôn hoc Bí th chi b t dân ph làm t trng; ng chí Trng thôn hoc T trng t dân ph và ng chí Chi hi trng Chi hi cu chin binh làm t phó. Các thành viên bao gm: 5 ng chí là Chi hi cu chin binh; 1 dân phòng, 1 dân quân, 1 oàn viên thanh niên, 1 nhân viên y t.

T công tác có nhim v kim soát cht ch công dân ra, vào thôn,t dân ph, di bin ng nhân khu trên a bàn (ngi nc ngoài, các tnh, thành ph khác v a bàn...; kim tra, o thân nhit tt c nhng ngi trên a bàn; giám sát y t tt c nhân khu trên a bàn, kp thi phát hin nhng trng hp nghi nhim dch bnh. Thc hin nhim v t ngày 27-3-2020 n ngày 7-4-20202; chia làm 3 ca, hot ng 24/24h các ngày trong tun, k c ngày ngh, ngày l.

Các t công tác thc hin ch báo cáo cp y trên theo phân cp, các qun y, huyn y tng hp, báo cáo Thng trc Thành y, Ban ch o chng dch thành ph trc 17h hàng ngày, trng hp t xut báo cáo kp thi vi Ban ch o chng dch ca a phng.

Giao UBND TP s dng ngun kinh phí xã hi hóa h tr các thành viên tham gia t công tác; s dng ngun kinh phí phòng, chng dch Covid-19 ã c HND TP thông qua trang b thit b y t phc v t công tác theo quy nh, tng kt, ánh giá kt qu thc hin nhim v báo cáo Ban thng v Thành y.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha