Ngnh Du lch Hi Phng tng kt cng tc nm, trao gii cuc thi bo ch v nh du lch Hi Phng 2019

21:47 18/12/2019

Bo An ninh Hi Phng ginh gii Nht Cuc thi Bo ch v du lch Hi Phng 2019.

Chiu 18-12, S Du lch Hi Phòng t chc Hi ngh Tng kt hot ng du lch nm 2019; trao gii Cuc thi báo chí và nh p du lch Hi Phòng 2019; ký kt quy ch phi hp gia S Du lch và B Ch huy B i Biên phòng Hi Phòng. ng chí Lê Khc Nam - Phó Ch tch UBND thành ph d và ch o hi ngh.

                                                              Phó Ch tch UBND TP Lê Khc Nam trao Chng nhn tng các tác gi ot gii

Trong nm 2019, ngành Du lch Hi Phòng tip tc khng nh v trí, vai trò ca ngành, óng góp tích cc vào s phát trin kinh t - xã hi ca thành ph; ón và phc v hn 9 triu lt khách, tng hn 16,3% so vi nm 2018. Công tác phát trin c s lu trú, l hành, hng dn viên, thuyt minh viên, ào to ngun nhân lc, vn chuyn khách du lch, phát trin sn phm du lch…, c bit công tác qung bá, xúc tin du lch Hi Phòng ã có s chuyn bin tích cc, i mi c v hình thc và ni dung.

Phát biu ti Hi ngh, Phó Ch tch UBND TP Lê Khc Nam ghi nhn và biu dng nhng thành tích, kt qu ngành Du lch t c trong nm 2019.

i din Hi nhà báo thành ph trao chng nhn tng các tác gi ot gii

Cùng vi ó, Phó ch tch UBND TP nhn mnh, nm 2020 là nm có ý ngha rt quan trng i vi ngành Du lch, do ó S Du lch cn xây dng k hoch, phân công nhim v, có gii pháp và tin t mc tiêu thu hút khách du lch t hn 10,6 triu lt khách; tp trung nâng cao cht lng dch v trong h thng c s lu trú trên a bàn thành ph, b quy tc ng x vn minh du lch; tip tc nghiên cu phát trin sn phm du lch gn vi nông nghip và xây dng nông thôn mi; nghiên cu khôi phc phát huy các di tích lch s cách mng tr thành sn phm c trng ca Hi Phòng.

Ngoài ra, ngành du lch thành ph cn làm tt công tác qun lý sn phm du thuyn ti Cát Bà; xúc tin m thêm các tuyn bay mi t Cng Hàng không quc t Cát Bi; tng cng liên kt phát trin du lch vi các tnh thành ph khác trong nc và quc t, trong ó có trin khai hot ng du lch gia Hi Phòng vi tnh Qung Ninh giai on 2019 - 2025…

Cng ti hi ngh, Ban t chc Cuc thi báo chí và nh p du lch Hi Phòng nm 2019 ã trao 2 gii Nht,  2 gii Nhì, 3 gii Ba và 5 gii Khuyn khích, trong ó tác gi Lê Minh Thng-Báo An ninh Hi Phòng vi lot bài 3 k “Du lch Hi Phòng - Hng t phá phát trin kinh t bin” ã giành gii Nht và 1 gii Khuyn khích vi tác phm “Tháng 5 rp tri Hoa Phng ”; tác gi Trí Th - Báo An ninh Hi Phòng  giành 2 gii Ba vi tác phm “Hang Qu Vàng-Tuyt tác thiên nhiên” và “Hành trình i tìm làng c Áng Dài”. Bên cnh ó, Ban t chc trao 1 gii Nht, 2 gii Nhì, 3 gii Ba và 5 gii Khuyn khích cho các tác gi tham d ni dung nh p du lch Hi Phòng.

Trong chng trình, i din lãnh o S Du lch và B ch huy B i Biên phòng Hi Phòng thng nht ký kt quy ch phi hp nhm tng cng công tác qun lý, phát trin du lch, bo m an toàn, an ninh trt t cho khách du lch.

Nhân dp này, 6 tp th và 2 cá nhân có thành tích xut sc trong nm 2019 c B Vn hóa, Th thao và Du lch biu dng, khen thng.

TB 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha