Ng角nh GD-T Hi Ph辰ng: B角n trin khai Ngh quyt ca HND th角nh ph v ch赤nh s芍ch h tr hc ph赤

15:28 14/02/2020

Nhiu kin x芍c 芍ng c a ra xung quanh vic tham mu vi UBND th角nh ph xy dng K hoch trin khai tr那n to角n th角nh ph v ch赤nh s芍ch n角y.

Giám c S GD-T, PGS.TS Lê Quc Tin phát biu kt lun hi ngh

Chiu 13-2, S Giáo dc và ào to Hi Phòng t chc hi ngh tho lun v vic trin khai Ngh quyt s 54/2019 ca HND thành ph v chính sách h tr hc phí cho hc sinh t bc mm non n THPT trên a bàn thành ph Hi Phòng.

Hi ngh có s tham d ca lãnh o S GD-T, các phòng GD-T các qun, huyn, các c s giáo dc trên a bàn thành ph.

Ti hi ngh, các i biu ã tho lun các vn xung quanh vic trin khai Ngh quyt s 54/2019 ca HND thành ph. Theo ó, bên cnh thun li còn có nhng khó khn v vic qun lý và s dng tin ngân sách h tr hc phí i vi hc sinh; xác nh s hc sinh ti c s giáo dc ngoài công lp nhn s h tr hc phí tng ng…

Phát biu kt lun hi ngh, Giám c S GD-T, PGS.TS Lê Quc Tin nhn mnh, ây là vn khó, cn cn trng trin khai các bc. Giám c S GD-T yêu cu, cui tháng 2, phi có vn bn tham mu UBND thành ph ban hành K hoch thc hin.

V nhng nhim v c th, Giám c S GD-T ngh Vietcombank Hi Phòng h tr ngành GD-T thành ph trong tp hun nghip v k toán, ào to k nng s dng ngun vn i vi hiu trng, k toán trng ca các c s giáo dc úng quy nh. ng thi, tp trung cao vic rà soát, xut v ào to giáo viên, c s vt cht khi mm non, tiu hc… phc v yêu cu giáo dc trong thi gian ti.

Chính sách h tr 100% hc phí cho hc sinh t bc hc mm non n THPT c thông qua ti K hp th 11 HND thành ph Hi Phòng khóa XV. Ngh quyt này c ánh giá là mang ý ngha nhân vn sâu sc, nhm to ng lc cho hc sinh hc tp tt, n nh tâm lý cho nhân dân lao ng, thu hút ngi tài và to công bng xã hi trong giáo dc, an sinh xã hi.

Theo l trình k hoch, hc sinh t bc mm non n THCS s c h tr hc phí bt u t nm hc ti ây 2020-2021; bc THPT, GDTX s bt u h tr t nm hc 2021-2022. Ngân sách thành ph s h tr 100% hc phí cho các i tng theo mc hc phí quy nh mi cp hc, bao gm tt c các a bàn: thành th, nông thôn, hi o, min núi. S kinh phí h tr hàng nm s lên ti hàng trm t mi nm hc.

HI HU

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha