Ngt thm to mui Bng La

16:52 31/12/2019

Khi tri tit bt u chuyn lnh cng l lc ma to mui Bng La vo ma thu hoch. Nhng ngy ny, to mui Bng La ang l mt hng hot c nhiu ngi sn n v tm mua. y l loi to c trng trn nn t vn l nhng cnh ng mui v nhanh chng tr thnh c sn, c ngi dn Hi Phng v cc tnh ln cn a chung vi tn gi l to mui.

Bàng La hin có khong 120ha táo vi hn 600 h dân trng. Sn lng hàng nm lên n ba nghìn tn. Mi h trng táo có th thu nhp trên 300 - 500 triu ng/ nm. Nm nay, thi tit thun li, ma ít nng nhiu ã to iu kin cho cây táo phát trin khá tt. Nhng vn táo sai tru qu, trái táo thì cng mng ã bt u chuyn màu vàng m vô cùng bt mt.

Hin ti ang vào u mùa, táo còn khan him nên c bán ti vn vi giá t 30.000 – 35.000 ng/kg. Vào dp Tt Nguyên án là chính v nên táo rt t hàng.

Bên cnh nhng khu vn c trng theo phng pháp truyn thng, trên a bàn phng Bàng La còn có mô hình trng táo giàn kt hp phát trin du lch sinh thái vn, to cnh quan ti p và thu hút du khách n tham quan khi v vi Sn.

Táo Bàng La có v ngt m à, giòn, mng nc nên c ngi dân khp các tnh, thành bit n. Nm 2015, táo Bàng La ã c Cc S hu trí tu thuc B Khoa hc và Công ngh cp chng nhn bo v nhãn hiu. Bên cnh ó là bn ng lý danh mc sn phm s dng mã vch do Trung tâm k thut tiêu chun o lng cp.

Di ây là mt s hình nh ghi nhn ti mt s vn táo ti phng Bàng La dp u mùa:

Thi tit thun li, giúp táo phát trin tt, sai tru qu, mang n nim vui cho ngi dân Bàng La
Nhng trái táo vàng m, ngt m à, giòn, mng nc
Mi gc táo có tui i trên 10 nm, cho nng sut trung bình t 1 – 2 t qu/nm
Táo Bàng La hin hin c bán ti vn vi giá 30.000 – 35.000 ng/kg
Nhiu bn tr tìm n vn táo tham quan và t tay hái nhng trái táo cng mng v làm quà biu ngi thân, bn bè
Nm nay, do ma ít, nng nhiu nên các ch vn thng xuyên ti nc cung cp m cho cây táo sinh trng, phát trin 
Du khách thích thú vi mô hình táo giàn ang c trng ti h gia ình ông Bùi Duy Dng, phng Bàng La
Mô hình táo giàn kt hp phát trin sinh thái vn ang c trng th nghim ha hn s m ra hng i mi cho du lch Sn

                                                                                                                                                                                                         

    NP

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Canh T, mc s th c sn T i

Canh T, mc s th c sn T i

17:52 30/01/2020

Chuyn v i qun cnh khuyn

Chuyn v i qun cnh khuyn

10:02 11/12/2019

Nhng chin s Cng an ca nhn dn

Nhng chin s Cng an ca nhn dn

20:02 09/12/2019