Ngi gp phn gii m hng nghn v ma ty

18:19 10/05/2020

5 nm qua, Thiu t V Vit Phng, i trng i Gim nh, Phng K thut hnh s Cng an tnh Qung Ninh cng ng i tip nhn, gim nh gn 4.000 v ma ty vi hng chc vn yu cu; trong c nhiu v vic ln, s lng mu vt nhiu, phc tp. Kt qu u m bo nhanh chng, chnh xc, c c quan trng cu nh gi cao.

5 nm qua, Thiu tá V Vit Phng cùng ng i giám nh hàng ngàn v ma túy m bo chính xác, kp thi

Không i mt trc tip vi ti phm nh các lc lng nghip v khác trong Công an nhân dân, nhng công vic thm lng ca Thiu tá V Vit Phng li vô cùng quan trng. Kt qu giám nh ca ch là cn c xác nh chính xác hành vi ca ti phm ma túy, cho dù phng thc, th on ca chúng có tinh vi, xo quyt n âu.

Mt ngày làm vic nh bao ngày, trong cn phòng duy nht mt màu trng vi nhng máy móc, chai l và mu vt ca các v án c gi n t lc lng Cnh sát phòng chng ma túy trên a bàn toàn tnh, Thiu tá V Vit Phng nhn nh, th on ca ti phm ma túy ngày càng tinh vi hn.

Ch ch tay vào mt gói bt (vn chuyn t Trung Quc) nhìn bên ngoài tng nh thuc, tho mc, ôi lúc có hình nh ông trùng h tho; tuy nhiên, qua giám nh ó li là my loi ma túy khác nhau.

xác nh rõ, y các cht trong các mu vt, ngi giám nh ca lc lng Công an phi tin hành nhiu phng pháp khác nhau, thm chí phi tham kho kinh nghim ca giám nh viên Vin Khoa hc hình s B Công an nu phát hin thy có nhng vn khác thng. Sau ó, ch tip tc nghiên cu và tin hành làm li a ra kt lun chính xác.

Thiu tá V Vit Phng cho bit, ma túy có th trn ln ln vào nc ngt hoc chai ru. iu này khin cho quá trình giám nh mt nhiu thi gian hn so vi cht bt vì phi tách, chit mu. ó cng là áp lc.

Nu C quan iu tra cn gp thì giám nh viên phi làm bt k ngày êm phc v công tác iu tra, phá án. Ngoài ra, giám nh viên phi làm vic trong môi trng c hi, tip xúc vi nhiu loi hóa cht cng nh hng n sc khe bn thân.

Ch tâm s: “Nm 2005, tôi bt u công tác trong lc lng Công an làm vic b phn giám nh t pháp v hóa lý, Phòng k thut hình s. C s vt cht và máy móc cng cha c hin i nh bây gi. Lúc ó, quy trình giám nh cng mt thi gian hn so vi hin ti.

My nm gn ây, c s quan tâm ca ng y, Giám c Công an tnh, lc lng k thut hình s, nht là b phn giám nh hóa pháp lý, c u t các trang b hin i nên thi gian giám nh ma túy ã rút ngn li và t hiu qu cao. iu này góp phn quan trng trong u tranh x lý ti phm”.  

Thiu tá V Vit Phng luôn tn tình hng dn ng nghip

Là giám nh viên t pháp v hóa lý, Thiu tá V Vit Phng luôn nêu cao ý thc trách nhim, tn ty vi công vic, sn sàng nhn và hoàn thành mi nhim v c giao. Bn thân ch ã không ngng hc hi, nghiên cu lý thuyt, vn dng nhng kin thc ã hc vào thc t công tác chuyên môn. iu quan trng nht theo suy ngh ca ch là phi lng nghe và hc hi kinh nghim ca th h i trc.

Trong 5 nm qua, Thiu tá V Vit Phng ã cùng cán b chin s trong n v nhn và giám nh gn 4.000 v ma túy vi hàng chc vn yêu cu, trong ó có nhiu v án c bit ln, s lng mu vt nhiu, phc tp.

Thng tá Nguyn Phúc Mai, Phó trng Phòng k thut hình s, Công an tnh Qung Ninh khng nh, là ngi có trình chuyên môn nghip v vng vàng. Tt c các v vic, Thiu tá Phng tham gia giám nh t trc n nay kt qu u m bo nhanh chóng, chính xác, cha phát hin sai sót gì ln và c c quan trng cu ánh giá rt cao.

i vi công vic, ch là mt ch huy, ng viên có tinh thn trách nhim, cn cù chu khó, tt c nhng công vic c giao u hoàn thành xut sc. Trong cuc sng sinh hot, ch th hin vai trò là ngi i trc và luôn giúp các ng nghip hoàn thành tt nhim v.

Cng theo Phó trng Phòng k thut hình s, hin Phòng có 2 giám nh viên giám nh ma túy, bình quân hàng nm tip nhn khong 800 yêu cu giám nh.

Theo quy trình giám nh ma túy B Công an ban hành, mt v giám nh ma túy mt t 2 n 12 ngày, trung bình 7 ngày/1 v. Tuy nhiên, ng chí Phng ã khc phc mi khó khn, rút ngn thi gian giám nh ch còn t 1 n 1,5 ngày. iu này th hin rõ nht tinh thn tn ty vi công vic.

Vi nhng thành tích ã t c, Thiu tá V Vit Phng nhiu nm lin t danh hiu chin s thi ua c s, cùng các bng khen, giy khen ca lãnh o các cp. Công vic thm lng, nhng rt quan trng ca ch ã góp phn không nh vào công tác u tranh, ngn chn ti phm, gi gìn ANTT trên a bàn.

NGUYN KHÁNH

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha