Ngi mc bnh dch do virus Corona c kh芍m v角 iu tr min ph赤

17:02 11/02/2020

Ng角y 29-1, B Y t ban h角nh Quyt nh 219/Q-BYT b sung bnh vi那m ng h hp cp do chng mi ca vi r迆t Corona (nCov) gy ra v角o danh mc c芍c bnh truyn nhim nh車m A theo quy nh ti Lut Ph辰ng, chng bnh truyn nhim nm 2007.

Do ó vic phòng, chng bnh dch này c thc hin theo quy nh vi bnh truyn nhim c bit nguy him. Và theo iu 48 Lut Phòng chng bnh truyn nhim nm 2007, nhng ngi mc bnh dch thuc nhóm A c khám và iu tr min phí.

V phòng, iu tr dch bnh này, ngày 31-1, Bo him xã hi (BHXH) Vit Nam cng ã ban hành Công vn 280/BHXH-CSYT v vic phi hp thc hin thanh toán chi phí iu tr vi trng hp nghi ng nhim virus Corona. Trong ó, BHXH Vit Nam yêu cu các BHXH các tnh thc hin mt s ni dung nh: Ch ng phi hp vi S Y t và các c s khám cha bnh to iu kin thun li ti a cho ngi bnh có th BHYT c kp thi khám cha bnh hoc chuyn tuyn khi nghi ng nhim vi rút nCoV; BHXH các tnh thc hin vic giám nh, thanh toán chi phí khám cha bnh BHYT theo úng quy nh cho các i tng này.

ng thi, BHXH các tnh c bit là các tnh có ngi bnh c phát hin nhim hoc nghi ng nhim vi rút nCoV nh: TP.Hà Ni, TP. H Chí Minh, Thanh Hóa, Qung Ninh… phi thc hin ngay vic tm ng kinh phí bo m hot ng khám cha bnh BHYT.

PV

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha