Nht k c gi芍o - Hc k xun

17:24 13/02/2020

※Nht k c gi芍o - Hc k xun§ ca t芍c gi H Y那n Thc k v cu chuyn ca nhng ngi ang ng tr那n bc ging.

Trong nhng mu chuyn, sinh viên là nhân vt trung tâm. Khi ging dy trên ging ng, nhng cô cu sinh viên n t nhiu vùng min là i tng “phc v” ca n ging viên. Mi ngi có mt tính cách, s trng, tp tc vn hóa, hoàn cnh khác nhau. Công vic hàng ngày ca cô giáo là phi tìm cách tng tác vi hc trò.

Cun sách là mt tp tn vn thú v, sc so và hài hc v tâm lý giáo dc và “khng hong” giáo dc hin nay. Qua tp tn vn, c gi càng thêm yêu và hiu hn các thy cô ca mình.

PV

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha

tin b角i c迄ng chuy那n mc:

C bay ri s cao

C bay ri s cao

15:16 15/01/2020

ng ngi ch cht trong gi車 bo

ng ngi ch cht trong gi車 bo

21:08 06/01/2020

Bc qua thng trm

Bc qua thng trm

14:08 02/01/2020

Gi車 qua rng liu

Gi車 qua rng liu

15:37 25/12/2019

T芍i to t chc

T芍i to t chc

14:42 24/12/2019

Ti cm mt tri v角 n谷m

Ti cm mt tri v角 n谷m

15:09 23/12/2019