Nhiu di t赤ch th角nh ph 車ng ca, dng 車n du kh芍ch ph辰ng tr芍nh dch Corona

15:25 12/02/2020

Trong bi cnh dch bnh do chng mi ca virus Corona din bin bt thng, nhiu l hi phi tm dng khai mc. Trong nhng ng角y qua, c芍c di t赤ch, n, ch迄a tr那n a b角n th角nh ph cng phi tm 車ng ca phun thuc kh tr迄ng, v sinh ph辰ng dch.

Chùa Hàng, ngôi chùa ni ting ca thành ph trong sáng ngày 5-2 ch lác ác vài ngi ti l Pht. Bãi trông xe dc 2 bên li vào chùa không có my ngi gi, khác hn vi cnh ông úc vào dp u Xuân nm mi, nhng khi không có dch bnh. Ngay ngoài ca chùa, Ban qun lý ã t bng thông báo dng hot ng vì dch bnh Corona.

 

                                                             Chùa Hàng vng v khác hn ngày cha có dch bnh nCoV

Cùng trong hoàn cnh này,  n Nghè, n Tam K, ình Hàng... nhng mùa l hi u nm u thu hút nhiu ngi v vãn cnh. Th nhng, trái ngc vi cnh tng ông úc thng thy, nhng ngôi n, chùa ni ting gi vng bóng du khách, tr nên yên tnh l thng.

Mt cán b khu di tích n Nghè cho bit: Sau khi nhn c thông tin t lãnh o, chúng tôi ã tm thi dng ón khách chun b cho công tác v sinh, kh trùng và s tip tc ón khách trong thi gian sm nht.

                                                       n Tam K, qun Lê Chân ã dán thông báo tm óng ca n

Trao i vi PV, Giám c Giám c S Vn hóa-Th thao Lê Vn Quý cho bit, trên a bàn thành ph Hi Phòng có khong 400 l hi, trong ó có 8 di sn vn hóa c công nhn là di sn vn hóa phi vt th quc gia. Tuy nhiên, nghiêm túc thc hin s ch o ca Th tng Chính ph, B Vn hóa, Th thao và Du lch, UBND thành ph, S Vn hóa-Th thao ã có vn bn gi UBND các qun, huyn ngh ch o Phòng Vn hóa- Thông tin, Phòng Du lch, Vn hóa -Thông tin; các xã, phng, th trn, các Ban Qun lý di tích trên a bàn thành ph dng tt c các l hi, các hot ng vn hóa, vn ngh, th dc th thao cha khai mc và ã khai mc.

                                                           Khu vc trông gi xe trc cng n Nghè ch lác ác vài khách gi xe 

ng thi, dng hot ng các di tích lch s - vn hóa, danh lam thng cnh; các c s tín ngng, tôn giáo; hot ng ca các im du lch, vui chi, gii trí, sinh hot cng ng, các rp chiu phim, quán karaoke, v trng, quán bar tránh tp trung ông ngi, nhm gim thiu các nguy c lây lan dch. Thi gian thc hin t ngày 5 n ht ngày 29-2.

                Trc ca ình Hàng, qun Lê Chân dán thông báo óng ca và tuyên truyn các bin pháp phòng chng dch nCoV

Theo các n v qun lý di tích và du khách, trong bi cnh dch bnh viêm ng hô hp do chng mi ca vi rút Corona (nCoV) gây ra ang din bin phc tp, ây là vic làm cn thit. Nhiu du khách sau khi c thông báo tm dng hot ng c dán ti im n t ra khá bt ng, nhng sau ó ã c lc lng bo v gii thích rõ ràng lý do.

TB

T kh車a:
B足nh lun ca bn v b角i vit...

captcha