Nhiu thay i trong quy nh v o to, st hch, cp v qun l giy php li xe trong Cng an nhn dn

15:29 16/03/2020

Nhiu thay i v ni dung mi trong Thng t s 79/2019/TT-BCA quy nh v o to, st hch, cp v qun l giy php li xe trong Cng an nhn dn c hiu lc t ngy 10-2-2020.

C th, Cc cnh sát giao thông chu trách nhim t chc xây dng chng trình qun lý giy phép lái xe, b câu hi sát hch lái xe, giáo trình ào to lái xe, chng trình thc hành k nng lái xe ô tô chm im t ng, in giy phép láu xe trên máy tính trình cp có thm quyn phê duyt; chuyn giao các chng trình ã c phê duyt cho Công an a phng và c s ào to, trung tâm sát hch lái xe t chc thc hin; ch trì nâng cp phn mm, kt ni d liu qun lý gip phép lái xe trong Công an nhân dân (iu 5).

C s ào to lái xe ô tô phi trang b xe s sàn và s t ng. Xe ô tô dùng tp lái thuc s hu ca c s ào to hoc xe hp ng. i vi xe hp ng thì c s ào to phi ký hp ng có thi hn t 1 nm tr lên. S lng xe hp ng không vt quá 50 % s xe cùng hng tng ng ca c s ào to (im a, Khon 2, iu 13).

Kt thúc khóa hc, c s ào to lái xe t chc ôn luyn và kim tra cp chng ch tt nghip chng trình ào to lái xe, gm: phn thi lý thuyt trên máy tính; phn thi thc hành lái xe vi các hình thi liên hoàn, tin lùi ch chi và quay u trong sân hp (tr hng A4) và phn thi k nng lái xe trên ng giao thông công cng (im , Khon 2, iu 15).

Các máy tính ti phòng sát hch lý thuyt không c s dng dch v truy cp internet hoc ni mng máy tính ni b ra ngoài phòng sát hch… (im g, Khon 4, iu 18). Trng hp cán b, chin s có yêu cu cp i, cp li giy phép lái xe ô tô ht hn mà phi sát hch li lý thuyt, thc hành k nng lái xe thì Cc Cnh sát giao thông t chc sát hch li ( Khon 5, iu 32).

Ngi có giy phép lái xe do ngành Công an cp khi không phc v trong ngành Công an phi n c quan qun lý giy phép xe thuc ngành giao thông vn ti, quân i làm th tc i giy phép lái xe theo quy nh (Khon 2, iu 33)… 

PV 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha